Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 02.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn.zm.) Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

„Remont pomieszczeń biurowych wraz z korytarzem na parterze budynku GMOPS w Bolkowie”

 1. Zamawiający:

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków tel./fax 75 74 13 375, e-mail: kontakt@gmopsbolkow.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Malowanie sufitów (dwukrotne) farbami emulsyjnymi (biel) z drobnymi naprawami tynku biur- ok.57m2
  2. Malowanie sufitów (dwukrotne) farbami emulsyjnymi (biel) z drobnymi naprawami tynku korytarz- ok.36m2
  3. Malowanie ścian (dwukrotne) farbami emulsyjnymi (kolor) z drobnymi naprawami tynku pokoje- ok.180 m2
  4. Malowanie ścian (dwukrotne) farbami emulsyjnymi (kolor) z drobnymi naprawami tynku korytarz-ok.71 m2
  5. Malowanie ścian (dwukrotne) farbami olejnymi  na wys.1,5m(kolor) z drobnymi naprawami tynku korytarz-ok.71m2
  6. Gruntowanie podłoża pod płytki + wylewka (by zlikwidować progi) biura-ok. 57m2
  7. Ułożenie płytek podłogowych+ fugowanie+ silikony + cokoliki biura-ok.57m2
  8. Gruntowanie podłoża pod płytki korytarz 36m2
  9. Zrywanie płytek + wywóz gruzu, ok. 57m2
  10. Ułożenie płytek podłogowych+ fugowanie+ silikony+ cokoliki korytarz ok. -36m2
  11. Demontaż 2 ścianek działowych + postawienie 2 nowych ścianek z regipsów na stelażu- ok.25m2
  12. Demontaż/montaż gniazdek/włączników- szt.31,
  13. Demontaż/montaż lamp sufitowych-11 szt.

Zamawiający zapewnia gniazdka, włączniki oraz lampy sufitowe .Wykonawca zapewnia wszelkie pozostałe materiały niezbędne do wykonania remontu (wybór koloru farby oraz rodzaj i kolor płytek podłogowych do ustalenia ze Zleceniodawcą).

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021r.
 2. Kryterium oceny ofert:

1.Cena jest jedynym kryterium  oceny ofert. Należy podać cenę brutto oferty -100%

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.Sposób oceny ofert:

C(cena oferty)=najniższa cena spośród złożonych ofert/ cenę oferty badanej x 100pkt.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

 1. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ‘’OFERTA”

2. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

4. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez  osobę upoważnioną.

5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego, przez posłańca, kuriera lub operatora pocztowego, a także drogą elektroniczną na adres: kontakt@gmopsbolkow.pl  w terminie do 17.09.2021r.,do godz. 1000

 

 

Istotne dla stron postanowienia;

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy na świadczenie usług objętych niniejszym postępowaniem.
 2. W razie nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 i art. 484 Kodeksu cywilnego.
 3. Przed złożeniem oferty zaleca się ogląd i pomiar przedmiotu zamówienia.
 4. W przypadku odmowy wykonani umowy przez wyłonionego wykonawcę, wybrany zostanie oferent, którego oferta została porównana i oceniona jako najbardziej  korzystna w ilości zdobytych punktów.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie przed zawarciem umowy, w szczególności ze względu na brak środków w budżecie

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 284

W poprzednim tygodniu: 151

W tym miesiącu: 612

W poprzednim miesiącu: 684

Wszystkich: 21585

AKTYWNA INTEGRACJA KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ