Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Przemoc

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy:

  1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
  2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
  3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Obsługę pracy Zespołu zapewnia ośrodek pomocy stąd wszelkie wnioski i pisma kierowane do Zespołu należy składać w Gminno - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolkowie, ul. Kolejowa 10.
nr tel. 757413375
    e-mail: kontakt@gmopsbolkow.pl

Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 89/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku został powołany 18 osobowy Zespół Interdyscyplinarny.

 1.  Przewodniczący Zespołu Elżbieta Tomaszek  przedstawiciel Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie

 2.   Zastępca Przewodniczącego Zespołu Ewa Kasperkiewicz - przedstawiciel Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie

 3.  Sekretarz Zespołu  Joanna Malinowska - przedstawiciel Gminno-  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie

 4. Beata Bardzyńska - przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Bolkowie

 5. Beata Sabała - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

 6.  Emilia Cal - Przydział - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych

 7.  Marzena Glinka- przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie

 8.  Agnieszka Staniak- przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze

 9. Marzena Kustra - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kaczorowie

 10. Krzysztof Kwiatkowski - przedstawiciel Stowarzyszeni Wspierającego Osoby Niepełnosprawne – INTEGRACJA w Bolkowie

 11. Elżbieta Nowakowicz - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie

 12. Anna Ołdak - przedstawiciel Gminno - Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie

 13. Agata Petkowicz - przedstawiciel Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie

 14. Krzysztof Grządziel - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaworze

 15. Beata Woźniak - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lipie

 16. Elżbieta Woźniak- przedstawiciel Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie

 17. Ewelina Strach- przedstawiciel Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie

 18. Małgorzata Tokarska- Mazur- przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka”

 

PODSTAWOWE  INFORMACJE  NA  TEMAT  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE:
zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny /osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących/. Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

PRZEMOC W RODZINIE:
jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka- działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym
jest intencjonalna- zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu
wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli
narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny
powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE- FORMY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów:

Przemoc fizyczna- są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

Przemoc psychiczna- to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

Przemoc seksualna- polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

Przemoc ekonomiczna- to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków.

Zarządzenia Burmistrza Bolkowa w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osoba doznająca przemocy w rodzinie powinna:
w sytuacji zagrożenia przemocą, kiedy ogarnia ją lęk zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0 801 1200 02,
wziąć swoje dzieci i schronić się z nimi w bezpiecznym miejscu,
zgłosić się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować osobę doznającą przemocy do odpowiedniej instytucji,
poinformować Policję i Prokuraturę o stosowanej przemocy,
w trakcie interwencji domowej poprosić policjanta o sporządzenie -Niebieska Karta-,
jeśli sprawca Cię pobił lub gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zbadanie i zaświadczenie,
jeśli opuszczasz dom zabierz ze sobą ważne dokumenty,
spróbuj odłożyć trochę pieniędzy w bezpiecznym miejscu,
schowaj zapasowe klucze do mieszkania i samochodu gdzieś na zewnątrz lub u zaufanych sąsiadów,
spakuj trochę ubrań dla siebie oraz dzieci i schowaj je u znajomych lub sąsiadów.

INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY BOLKÓW:

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie
ul. Kolejowa 10
tel. 75-74-13-375

Gminno-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kolejowa 10
tel. 75-74-13-375

Komisariat Policji w Bolkowie
ul. Rycerska 28
tel. 75-74-15-200

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wysokogórska 6
tel. 75-74-13-220

Placówki Oświatowe na terenie Gminy Bolków:

Szkoła Podstawowa w Bolkowie
ul. Bolka 8b
tel. 75-74-13-211

Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa  w Bolkowie
ul. Niepodległości 17
tel. 75-74-13-364

Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
Pl. Pollaka 14
tel. 75-74-12-115

Szkoła Podstawowa
Lipa 69
tel. 75-74-14-093

Szkoła Podstawowa
Sady Górne
tel. 75-74-12-025

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł