Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

GMKRPA

Zadania Gminno- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Podstawowym zadaniem Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest:

1. Inicjowanie działań w zakresie:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
  • wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
  • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13(1) i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie- liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania

4. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji:

Rawska Aleksandra- psycholog
Agata Petkowicz- pedagog
Bernekier Teresa- terapeuta ds. uzależnień
Anna Czuj- Dyrektor GMOPS w Bolkowie
Krzysztof Węsek- funkcjonariusz Policji
Aleksandra Kucab- inspektor ds. administracji i profilaktyki uzależnień

Procedury kierowania osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe przez Gminno – Miejską  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie

Gminna  Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Kieruje na wniosek osób bliskich lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na rozmowę  do terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie celem przekonania skierowanego do podjęcia dobrowolnego leczenia.

Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Procedura:

Wpływa  do Komisji pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu.  (Wniosek może złożyć każdy ? członek rodziny, sąsiad, instytucja (GMOPS, szkoła, zakład pracy, SPZOZ, Prokuratura, Policja).

Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę mającą na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia.

Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez biegłych sądowych   rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

 

INFORMACJA O POMOCY W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

PUNKT KONSULTACYJNY W BOLKOWIE

W Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie, który znajduje się przy ul. Kolejowej 10, w tut. Ośrodku przyjmują bezpłatnie:

Poniedziałek- w godz. 15-19: psycholog- mgr Joanna Knauber- Schmer

Wtorek- w godz. 15-19: Specjalista ds. uzależnień- Agnieszka Sobańska

Środa – w godz. 8-12: Specjalista ds. uzależnień- Agnieszka Sobańska

Piątek- w godz. 9-13 Psycholog Joanna Nowak

Piątek - w godz. 16-18 Prawnik z zakresu przemocy- Angela Mruk

 

W każdy 2-gi piątek miesiąca w godz. 13.30-16.30 przyjmuje psycholog z zakresu przemocy

 

Grupa Samopomocowa AA przeniosła swój punkt do Gminno- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł