PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Aktywna integracja krokiem w przyszłość – nowy projekt realizowany przez GMOPS w Bolkowie

Aktywna integracja krokiem w przyszłość. Jest to nowy projekt Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, rozpoczynający się w roku 2020. GMOPS w Bolkowie od kilku już lat czynnie pozyskuje fundusze na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu udzielenie wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Kontynuując zatem dobrą praktykę, GMOPS w Bolkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po wielkim sukcesie projektów realizowanych w latach poprzednich, GMOPS w Bolkowie ponownie przystąpił do konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu w celu pozyskania środków na realizację projektu. Tegoroczny projekt został zaplanowany na okres trzech lat.

ZAPYTANIE OFERTOWE- POPRAWIONE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków
realizuje projekt pt. Aktywna integracja krokiem w przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/19-00
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:
1. 180 godzin* warsztatów motywacji i komunikacji
2. 180 godzin* treningu rozwoju osobistego
3. 360 godzin* indywidualnych konsultacji psychologicznych
* pod pojęciem godziny należy rozumieć godzinę dydaktyczną

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 10.02.2020 r. została zmieniona treść zapytania ofertowego – zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
 
Zapytanie ofertowe umieszczono w Bazie konkurencyjności gdzie znajdują się wszelkie informacje:
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków
realizuje projekt pt. Aktywna integracja krokiem w przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/19-00
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:
1. 180 godzin warsztatów motywacji i komunikacji
2. 180 godzin treningu rozwoju osobistego
3. 360 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych

NAZWA I ADRES REALIZATORA:
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie
ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków
tel. 75 74 13 375

Szczegóły i informacje znajdują się na stronie Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231678

załączniki

zapytanie ofertowe 07.02.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

 •  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  niepozbawiona praw publicznych,
 •  niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 •  dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

 •  która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 •  wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 •  wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 •  wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

(dla rozwinięcia proszę kliknąć WIĘCEJ)