Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

Stypendia Socjalne i Zasiłki Szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

 Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – rozdział 8 a -Pomoc materialna dla uczniów-, ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – art. 8 ust. 3-13, ustawę z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolków (stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVI/108/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 01.02.2008 r.).

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy przede wszystkim złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.

Wniosek może złożyć:

1) rodzic/opiekun prawny;
2) pełnoletni uczeń;
3) dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu     prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny).

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających ? dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia.

 

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. Kwoty 516,00 zł na osobę.  Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3?13 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

1)      miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2)      składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)      kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w ten sposób nie wlicza się:


1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Tym samym na dochód składają się: wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, wybór, powołanie), umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.). W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia (lub oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie (lub oświadczenie) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Kwoty i formy stypendium szkolnego

 Stypendium szkolne na podstawie złożonych wniosków przyznawane jest indywidualnie dla każdego ucznia, kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stypendium może być udzielane jednocześnie w jednej lub kilku formach:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które jest wypłacane po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: tornister/torbę szkolną, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne ? ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, wyjścia do kina i teatru w trakcie roku szkolnego. W ramach tej formy pomocy pokrywane są także koszty wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę, oprogramowania komputerowego w podstawowym zakresie i niezbędnego oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, mysz i inne akcesoria);

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów nie będących zajęciami realizowanymi w ramach planu nauczania ? w szkole, a także pokrycie kosztów ich udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą. Ta forma stypendium może być wypłacona po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: zajęcia wyrównawcze, naukę języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjnych prowadzone odpłatnie przez szkoły i domy kultury;

Wyłącznie uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów może być udzielone stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W ramach tej formy dopuszcza się refundację kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (na podstawie wykorzystanego imiennego biletu miesięcznego), czy też kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie.

 

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% zasiłku rodzinnego przysługującego na dziecko w przedziale wiekowym 5 ? 18 lat, i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty zasiłku rodzinnego przysługującego na dziecko w przedziale wiekowym 5-18 lat.

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny uczniów. Podstawą zakwalifikowania do konkretnej kwoty stypendium stanowią następujące grupy dochodowe:
1) I grupa - wysokość dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 0 do 160,00 zł;
2) II grupa - wysokość dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 160,01 zł do 260,00 zł;
3) III grupa - wysokość dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 260,01 zł do 516,00 zł.
Świadczenie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 Sposób realizacji stypendium szkolnego

 Przyznane stypendium szkolne jest realizowane po przedłożeniu oryginałów rachunków imiennych lub faktur (wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy zgodnie z wydanymi decyzjami), potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne, do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki i faktury ? nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium. Rachunki i faktury należy składać w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie w pokoju Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

 Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Obowiązek ten został nałożony także na dyrektora szkoły, w przypadku powzięcia takiej informacji. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.


Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, od 1 września do 15 września danego roku szkolnego (nieprzekraczalny ustawowy termin). W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października danego roku akademickiego (nieprzekraczalny ustawowy termin). Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

ZASIŁEK  SZKOLNY

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – rozdział 8 a ?Pomoc materialna dla uczniów? ? art. 90 e ust. 1 ? 4, ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolków (stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVI/108/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 01.02.2008 r.).

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia ? bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym- pomocą nadzwyczajną.
Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

kontakt:
Inspektor ds. administracyjno- kancelaryjnych- mgr Katarzyna Olczak- Pobierzyn

tel. 75 741 33 75 wew. 21
e-mail: katarzyna.olczak-pobierzyn@gmopsbolkow.pl
 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Gmina Bolków  

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

DOFINANSOWANIE – 195 840,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 195 840,00 zł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Gmina Bolków

realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a także pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.  

DOFINANSOWANIE – 660 552,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  - 660 552,00 zł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.   
DOFINANSOWANIE – 238 680,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 238 680,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Bolków  
realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
DOFINANSOWANIE – 29 376,00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 29 376,00 zł