Kolorowe Podwórka

Cykl spotkań “Kolorowe Podwórka” trwa. Tym razem zajęcia odbyły się w świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach.

Serdecznie zapraszamy na kolejne:

17.07.2019 Bolków- Ogródek Jordanowski Krysia, godz. od 10:00 do 12:00

19.07.2019 Sady Górne- Boisko przy Szkole podstawowej, godz. od 12:00 do 14:00

26.07.2019 Kaczorów- plac przy świetlicy wiejskiej, godz. od 11:00 do 13:00

Kolorowe podwórka

W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu ,,Kolorowe podwórka” w Sadach Dolnych. Udana pogoda, wiele atrakcji i uśmiechy dzieci – to wszystko spowodowało, że zajęcia można uznać za udane.

Zapraszamy jutro do Wierzchosławic.

        

   

Harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat obowiązujący do 31.10.2019 r.

Program Rodzina 500+

Ile wniosków należy złożyć?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA  

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2018, poz.998 z późn.zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora GMOPS-u na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do GMOPS w Bolkowie ul. Kolejowa 10

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy
  • Nie ma stałego źródła utrzymania
  • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.