Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolków

konkurs ofert „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bolków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2022”

Utworzono dnia 05.01.2022

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku, niżej wymienionego zadania:

  1. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT:

„Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bolków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2022”

2. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: zadanie ma być realizowane w 2022 roku zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w terminach określonych jak dla organizacji roku szkolnego, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do dnia 15 grudnia 2022 roku. Zajęcia winny odbywać się w dniach nauki szkolnej.

Zadanie będące przedmiotem konkursu winno spełniać następujące wymogi:

Działanie winno być skierowane do dzieci i młodzieży,  w szczególności ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi, z rodzin dotkniętych uzależnieniami, przemocą, niewydolnych wychowawczo.

Wymagane jest, aby uczestnicy objęci zostali programem o tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, dostosowanym do wieku uczestników.

Beneficjentami projektu winny być dzieci i młodzież z terenu Gminy Bolków.

Realizowane zajęcia winny posiadać regulamin, w nim spisane zasady, którymi będą się kierować uczestnicy zajęć. Oferent zobowiązany jest do zawarcia pisemnego kontraktu z uczestnikami zajęć bądź ich rodzicami, w którym zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie. Uczestnictwo w zajęciach powinno być jednocześnie treningiem ważnych umiejętności życiowych, takich jak np.: ustalanie celów i rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, asertywność i konstruktywne zaspokajanie potrzeb.

Zajęcia winny być ukierunkowane na profilaktykę uniwersalną, tj. winny wpływać na zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej grupie, wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Mogą również stanowić, bądź łączyć się z profilaktyką selektywną, tj. ukierunkowaną na osoby z grup ryzyka.

Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia winny być zgodne z charakterem realizowanych zajęć. Wskazanym jest, aby osoby realizujące zajęcia miały przeszkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i stanowiły osobisty przykład i posiadały odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu strategii profilaktycznych, rozwiązywania konfliktów, pracy z grupami ryzyka.

Należy prowadzić dokumentację zajęć w postaci dziennika i list obecności uczestników zajęć.

3.Środki finansowe otrzymane w ramach niniejszego konkursu mają służyć realizacji celu, o którym mowa w pkt 1 ogłoszenia i mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu:

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej prowadzącej zajęcia,
– innych uzasadnionych kosztów, związanych bezpośrednio z charakterem prowadzonych zajęć np. koszt wynajmu obiektów i pomieszczeń, w których zadanie będzie realizowane,

4. Ustala się stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć w wysokości 45,00 zł brutto.

5. Podmiotem uczestniczącym w konkursie może być zarówno osoba fizyczna jak i organizacja pożytku publicznego.

6. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie powinny spełnić w szczególności następujące warunki:

a) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – dla osoby fizycznej lub załącznik nr 2 dla niniejszego ogłoszenia dla organizacji pożytku publicznego

b) oferta musi być wypełniona czytelnie, musi być kompletna tj. zawierać odpowiedzi na wszystkie wymienione punkty,

c) zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Bolków

d) o finansowanie realizacji zadania mogą ubiegać się podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku..

7. Szczegółowy zakres i warunki zleconego zadania, określi umowa.

3. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Złożone oferty będą weryfikowane i opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bolkowie.

  1. Kryteria formalne brane pod uwagę przy ocenie ofert:
    1. kompletność złożonej oferty:

– oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza,
– oferta zawiera wymagane załączniki,
– oferta złożona na właściwym formularzu,
– oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
– oferta złożona przez podmiot uprawniony,
 

  1. Kryteria merytoryczne brane pod uwagę przy ocenie ofert:

- zgodność zadania przedstawionego w ofercie z zadaniem określonym w ogłoszeniu,

- doświadczenie wnioskodawcy oraz możliwość realizacji zadania przez oferenta,

- przewidywana liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach

- ilość godzin prowadzonych w tygodniu pozalekcyjnych zajęć,

- dotychczasowa współpraca oferenta z GMOPS w Bolkowie, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów,

3. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert wraz z proponowaną kwotą finansowania zostanie przedstawiona Dyrektorowi Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie.

4. W przypadku przyznania środków w wysokości innej niż wnioskowana, oferent dokona stosownej korekty kosztorysu.

5. Dyrektor Gmino – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty do dnia 19 stycznia 2022 roku – bezpośrednio w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

Kwota przyznanych środków może być niższa od określonej w ofercie.

5. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Wybór oferty na wykonanie zadania dokonany zostanie w terminie do 31 stycznia 2022 r.

6. TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT:

O wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez publikację na stronie internetowej Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie (www.gmopsbolkow.pl)

7. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT: 

Decyzja Dyrektora Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie jest ostateczna. Oferent może wystąpić o pisemne uzasadnienie decyzji.

8. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

9. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 1:

Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 - -osoba fizyczna bądź nr 2 – organizacja pożytku publicznego  do niniejszego ogłoszenia w zamkniętej, opisanej kopercie zawierającej nazwę i adres podmiotu składającego ofertę z dopiskiem „Konkurs ofert 2022” wraz z podaniem nazwy zadania określonym w punkcie 1.

10. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W NINIEJSZYM KONKURSIE OFERT:

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert w drodze zarządzenia.

  • Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 3 osób.
  • W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania, którego konkurs dotyczy.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.), dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.

W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 2 osoby.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert uwzględnia kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

Po zakończeniu prac, komisja konkursowa przekazuje Dyrektorowi Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie protokół z obrad komisji zawierający propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

https://libiaz.pl/konkurs-ofert-organizowanie-i-finansowanie-roznych-form-spedzania-wolnego-czasu-w-obszarze-aktywnosci-fizycznej-w-formie-pozalekcyjnych-zajec-sportowych-sluzacych-zapobieganiu-powstawania-problemow/

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 288

W poprzednim tygodniu: 151

W tym miesiącu: 616

W poprzednim miesiącu: 684

Wszystkich: 21589

AKTYWNA INTEGRACJA KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ