Akty Prawne

Regulamin GMOPS Bolków

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Ogólnopolskie Akty Prawne:

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna – ustawa

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz Alimentacyjny – ustawa

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o FA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2220/ – /tekst ujednolicony/

Rozporządzenie Rady Ministrów z ddnia 31 lipca 2018r.   w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się

o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku
dla opiekuna

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

USTAWA o WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN “ZA ŻYCIEM”

Ustawa “za życiem”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

PROJEKT RODZINA 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

PROFILAKTYKA AA

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Print Friendly, PDF & Email