Akty Prawne

Regulamin GMOPS Bolków

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Ogólnopolskie Akty Prawne:

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna – ustawa

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz Alimentacyjny – ustawa

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o FA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 

ROZPORZĄDZENIE R A DY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekunów

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

USTAWA o WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN “ZA ŻYCIEM”

Ustawa “za życiem”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

PROJEKT RODZINA 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

PROFILAKTYKA AA

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Print Friendly, PDF & Email