USŁUGI OPIEKUŃCZE z GMOPS w Bolkowie

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Gminno ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)  oraz Uchwały  nr XXXV/213/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2017 r. w  sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.10.2017 r. poz. 4047),  świadczy usługi opiekuńcze osobom samotnym i pozostających w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. Świadczone usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,  tj. :

  • w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego: pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania i sprzętu gospodarstwa domowego, pomoc przy przygotowywaniu posiłków lub przynoszenie posiłków z ?Baru na Rogu?, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych, potrzebnych w gospodarstwie domowym, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych;
  • w zakresie wspierania leczenia: umawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, opieka higieniczna zalecana przez lekarza, współpraca z pielęgniarką środowiskową, lekarzem;
  • pozostałe: w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych zgodnie z cytowaną wyżej Uchwałą wynosi 16,84 zł.

 

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 514,00 zł dla osoby w rodzinie. Usługi opiekuńcze są nieodpłatne dla osób, których dochód nie przekracza odpowiednio 140 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i 120 % dla osoby w rodzinie.

Print Friendly, PDF & Email