Warztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, IPD

Grudzień 2012r. rozpoczął się dla beneficjentów Klubu Integracji Społecznej zajęciami doradcą zawodowym. Szkolenie obejmuje dwa podstawowe bloki tematyczne ? warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i doradztwo zawodowe. Ponadto zaplanowano zajęcia indywidualne z każdym z uczestników mających na celu stworzenie tzw. Indywidualnego Planu Działania.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy mają na celu nauczyć beneficjentów jak w sposób przemyślany poruszać się po rynku pracy, jak wyszukiwać i wybierać oferty pracy, jak docierać do pracodawców używając do tego celu wszelkich dostępnych narzędzi. Doradztwo zawodowe natomiast, to szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwą ich prezentację, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób przekonujący dla potencjalnego pracodawcy. Beneficjenci analizują swoje predyspozycje, oceniają własne szanse oraz posiadane doświadczenia i umiejętności pod kątem odpowiedniego ich zaprezentowania. Zajęcia odbywały się w formie dyskusji zatem każdy z uczestników miał możliwość wniesienia własnych spostrzeżeń oraz mógł omówić z trenerką swoje przemyślenia.

Kolejnym etapem zajęć z doradcą zawodowym były tworzone na potrzeby każdego z uczestników Indywidualne Plany Działania. Jest to rodzaj zajęć skupiający się na wyjątkowych i osobistych predyspozycjach każdego z uczestników. Pozwala wyłonić cechy i umiejętności wyróżniające ich spośród pozostałych osób poruszających się po rynku pracy. Indywidualny Plan Działania, jako narzędzie osobiste właściwe danej osobie, wskazuje jakie kierunki działań należałoby podjąć w przypadku tej konkretnej osoby, przy maksymalnym wykorzystując doświadczeń i umiejętności, aby jak najefektywniej uplasować się na danej pozycji na rynku pracy. Spotkania prowadzone są osobno z każdym uczestników, a ich wynikiem będą profesjonalne plany działań opracowane dla każdego beneficjenta.

Zajęcia zakończą się wręczeniem uczestnikom dyplomów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach.

Print Friendly, PDF & Email