Projekt 2012

W roku 2012 Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie przystąpił już po raz piąty do prac nad realizacją projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Ponownie jak w latach ubiegłych projekt stanowi odpowiedź na sytuację gminy i miasta Bolków korzystających z pomocy społecznej.

W gminie Bolków od lat jedną z najczęstszych  przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną stanowi bezrobocie. Jest ono bolączką mieszkańców gminy Bolków, którzy z uwagi na niemożność znalezienia stałego zatrudnienia, zgłaszają się po pomoc do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Długotrwałe pozostawanie bez pracy sprawia, iż mieszkańcy naszej gminy zaczynają tracić poczucie bezpieczeństwa, wycofują się z życia społecznego oraz towarzyskiego poszerzając krąg osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdarza się, iż w sytuacji gdy odczuwają niemoc i bezsilność, sięgają po alkohol lub inne używki, co dodatkowo pogarsza ich sytuację życiową. U osób pozostających długotrwale bez zatrudnienia zaczyna pojawiać się bierność, brak chęci do podjęcia jakichkolwiek działań, zaniżona samoocena. Stąd też w GMOPS w Bolkowie, rokrocznie opracowywany i prowadzony jest projekt mający wesprzeć mieszkańców naszej gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wspomóc ich działania zmierzające do wyjścia z tej niekorzystnej dla nich sytuacji. Zatem analizując stale potrzeby i oczekiwania osób korzystających z pomocy społecznej, w ramach projektu organizowane są zajęcia, których celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród bezrobotnych beneficjentów, podniesienie ich samooceny i poczucia własnej wartości, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Rekrutacja beneficjentów zostanie przeprowadzona jest analogicznie jak w latach ubiegłych przez pracowników socjalnych, mających najbardziej bieżącą wiedzę na temat sytuacji rodzinnej, osobistej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, kwalifikujących się do grupy objętej wsparciem w ramach projektu.

Założenia projektu są niezmienne i skupiają się na zdiagnozowaniu potrzeb osób i ich rodzin oraz udzieleniu im kompleksowego wsparcia mającego pomóc im odnaleźć się w obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz zawodowej.  Oczekiwanym efektem działań jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej uczestników, zdobycie przez nich umiejętności i nowych kwalifikacji a także przywrócenie wartości pracy.

Print Friendly, PDF & Email