Warsztaty animacji dzialań lokalnych

W dniach od 12 do 24 listopada 2009r.  ośmioro uczestników projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” wzięło udział w warsztatach animacji działań lokalnych. Pod kierunkiem psychologa, uczestnicy poznawali sposoby poruszania sie po rynku pracy, podejmowania działań zmierzających do zaistnienia na tymże rynku.

Uczestnicy doskonalili sztukę autoprezentacji oraz uczyli się wzmacniać własne postawy i zachowania pozwalające im na odnalezienie się podczas działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia.

Zajęcia odbywały się w formie treningów i psychozabaw, mających na celu ujawnienie mocnych i słabych stron osób biorących w nich udział, oraz skierowanie właściwych kroków w celu podkreślenia cech pozytywnych oraz wyeliminowania barier mentalnych oraz psychologicznych jak również społecznych.

Po zakończeniu treningów, beneficjenci otrzymali dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo szkoleniu oraz uzyskane przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email