Szacowanie wartości usług – doradca zawodowy, psycholog

W związku z planowanym zatrudnieniem specjalisty z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologa w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie  

w celu rozeznania rynku i oszacowania  wartości  zamówienia  zwraca się z prośbą  o oszacowanie  usługi w zakresie wyszczególnionym w poniższych załącznikach.

Doradca zawodowy – zapytanie o cenę usługi;

Psycholog -zapytanie o cenę usługi.

Print Friendly