INFORMACJA

I N F O R M A C J A

 

Gminno – Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje o zmianie daty udzielania poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ramach przyjętego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 przez prawnika  z dnia 27 grudnia 2016 roku na 20 grudnia  2016 roku, godzina od 15.30 do 17.30.

Ogłoszenie o konkursie

GMINNO – MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBELMÓW ALKOHOLOWYCHY W BOLKOWIE

OGŁASZA KONKURS

NA WYKONANIE ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ

 

Adresatami konkursu jest młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz dorośli mieszkańcy z Gminy Bolków.

Zadaniem uczestnika jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. alkoholizm, nikotynizm, narkotyki, dopalacze, komputer), ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.

Technika wykonania pracy – dowolna

 

Konkurs trwa do 30 listopada 2016r.

Prace należy dostarczyć do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie gmopsbolkow.pl

regulamin-konkursu

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

Ogłoszenie o naborze ofert

O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2017 w zakresie:

1. Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. – upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki na terenie Gminy Bolków, w szczególności zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej w miejscowości Mysłów. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 40.000 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dla dzieci i młodzieży w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 30.000 zł.

Termin i miejsce składania ofert: do 29 września 2016 r., w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10 na druku dostępnym w siedzibie GMOPS w Bolkowie lub na www.gmopsbolkow.pl

Zasady finansowania programów profilaktycznych dostępne są na stronie: www.gmopsbolkow.pl

Szczegółowych informacji udziela: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, tel. 075/7413375, Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień – Anna Ołdak

Kierownik – (-)

Wiesława Graszkiewicz

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

wniosek-o-program

Termin składania wniosków o stypendia szkolne

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, pok. Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych

od 15 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego

(nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października danego roku akademickiego (nieprzekraczalny ustawowy termin).

 

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

Katalog sugerowanych wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym:

W ramach stypendium szkolnego refundacji podlegają w szczególności zakupy następujących artykułów i usług:

 • Podręczniki, encyklopedie, atlasy, słowniki.
 • Plecak szkolny, tornister, torba sportowa, przybory szkolne, artykuły piśmienne i papiernicze,
 • Strój szkolny obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły.
 • Strój na zajęcia wychowania fizycznego: spodenki gimnastyczne, bluza sportowa, spodnie sportowe, t – shirt, dres, obuwie sportowe.
 • Artykuły bezpośrednio związane z profilem szkoły: instrumenty muzyczne, strój baletowy itp.
 • Materiały i strój do praktycznej nauki zawodu.
 • Komputer, laptop, tablet, notebook, netbook, akcesoria komputerowe (klawiatura, myszka, głośniki, słuchawki).
 • Opłata za abonament internetowy.
 • Drukarki i tonery (tusze).
 • Opłaty za wycieczki szkolne: wyjście do kina, teatru, zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjście na basen.
 • Udział w płatnych zajęciach wyrównawczych i edukacyjnych w szkole i poza nią, kursach językowych, komputerowych i innych kółkach zainteresowań.
 • Opłaty czesnego.
 • Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania – bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie, bursie, na stancji.
 • Strój galowy określony w statucie szkoły, w tym związany z przystąpieniem ucznia do egzaminów.
 • Biurko szkolne, krzesło do biurka, stolik pod komputer.
 • Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu.
 • Multimedialne programy edukacyjne.

Refundacji nie podlegają:

 • Zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty).
 • Zakupy artykułów używanych od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 • Wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne.
 • Wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski, składki klasowe.
 • Indywidualne korzystanie z usług o charakterze rekreacyjnym, wyjazdy rekreacyjne, sprzęt rekreacyjny.
 • Sprzęt rehabilitacyjny, np. wkładki ortopedyczne.
 • Dziennik elektroniczny – opłaty za dostęp i korzystanie.

 

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/17

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że wnioski na okres zasiłkowy 2016/17 w sprawie ustalenia prawa do:

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  – będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o Fundusz Alimentacyjny na okres zasiłkowy 201/2017 wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa do świadczeń FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014r. nastąpi do dnia 31 października 2016.

Wnioski złożone wraz z niezbędnymi dokumentami, po 31  sierpnia 2016r. podlegają wypłacie w miesiącu listopadzie 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/17  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016.

Wnioski złożone wraz z niezbędnymi dokumentami, po 30 września 2016r. podlegają wypłacie w miesiącu grudniu 2016r.

Podstawa prawna: Art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z  2012r.  poz. 1228 z późn.zm./
Art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn.zm./