Zarządzenie Kierownika GMOPS

Zarządzenie Nr 3/2015

Kierownika Gminno-Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bolkowie
z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie: dni wolnych od pracy dla pracowników Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bolkowie w 2015r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 5 Regulaminu Organizacyjnego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Kierownika GMOPS w Bolkowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się dni wolne od pracy za święta przypadające w innym dniu niż niedziela , tj:
14 sierpnia 2015r. (piątek) jako dzień wolny od pracy za święto z dnia 15 sierpnia 2015r. (sobota).
24 grudnia 2015r. (czwartek) jako dzień wolny od pracy za święto z dnia 26 grudnia 2015r.(sobota).

§ 2

O ustalonych dniach wolnych od pracy poinformuje się interesantów poprzez:
Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych
do budynku Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie.
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka  www.gmopsbolkow@o2.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK GMOPS
Wiesława Graszkiewicz

Informacja

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że z powodu trwającego naboru na opiekuna sali siłowo – ruchowej oraz pracami renowacyjnymi, sala siłowo – ruchowo będzie nieczynna do 31 stycznia 2015 roku.

Kierownik
mgr Wiesława Graszkiewicz

Nabór kandydatów na opiekuna sali siłowo – ruchowej

Nabór kandydatów na opiekuna sali siłowo – ruchowej

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna sali siłowo – ruchowej mieszczącej się w Bolkowie przy ul. Bolka 8.
Zakres podstawowych zadań:
Opiekun sali siłowo – ruchowej realizuje zajęcia opiekuńcze z elementami ruchowymi w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.
Kandydaci powinny spełniać następujące warunki:
pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieposzlakowana opina,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
Wykazanie się zainteresowaniem z dziedziny kulturystyki lub innych form ćwiczeń ruchowych.
Wymagane dokumenty:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
List motywacyjny
Udokumentowanie swoich zainteresowań ( dyplom ukończenia studiów, kursów etc., dyplomy poświadczające udział w zawodach kulturystycznych itp.)
Rodzaj umowy : umowa zlecenie zawarta do 31 grudnia 2015 roku.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 luty 2015 roku
Wymiar czasu pracy: 6 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: 25 zł brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosi się o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna sali siłowo – ruchowej” w sekretariacie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 do 23 stycznia 2015 roku.

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Ołdak tel. 75 74 13 375 wew. 25 w godz. 7-15

Przeciwdziałanie przemocy – zajęcia z młodzieżą

DSCN2681   DSCN2679   DSCN2678  DSCN2677

ZAPROSZENIE

 

W ZWIĄZKU Z MIĘDZYNARODOWYM

DNIEM PRAW CZŁOWIEKA

W RAMACH MIEDZYNARODOWEJ KAMPANII

ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY BOLKÓW NA WYSTAWĘ PRAC MŁODZIEŻY: GIMNAZJUM I ZESPÓŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU W BOLKOWIE NA TEMAT: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
WYSTAWĘ MOŻNA ZWIEDZAĆ W DNIACH O3 – 10 GRUDNIA 2014 ROKU W DOMU KULTURY W BOLKOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!