Nabór na stanowisko pracy

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY
w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10
I. Forma zatrudnienia:
umowa – zlecenie na czas określony (nienormowany czas pracy od 1 marca 2016 r. do dnia 31.12.2016 roku .)

CZYTAJ WIĘCEJ

Żywność w lutym 2016

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W LUTYM 2016

GMOPS w Bolkowie informuje, że w dniach:

18.02.2016 w godz. 9.00 – 14.00
19.02.2016 w godz. 9.00 – 14.00

Wydawana będzie żywność w ramach pomocy POPŻ z Baku Żywności dla osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.

Osoby zakwalifikowane proszone są o odbieranie żywności w w/w terminach.

Nieodebranie żywności w wyznaczonym terminie, będzie podstawą do skreślenia osoby/rodziny z listy uczestników programu.

Pismo ws.Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Plakat1 Plakat2-1  łyżka_NEW

 

 

Żywność w styczniu 2016

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W STYCZNIU 2016

GMOPS w Bolkowie informuje, że w dniach:

14.01.2016 w godz. 9.00 – 14.00
15.01.2016 w godz. 9.00 – 14.00

Wydawana będzie żywność w ramach pomocy POPŻ z Baku Żywności dla osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.

Osoby zakwalifikowane proszone są o odbieranie żywności w w/w terminach.

Nieodebranie żywności w wyznaczonym terminie, będzie podstawą do skreślenia osoby/rodziny z listy uczestników programu.

Informacja

Informacja o wynikach naboru na psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, informuje, że w ogłoszonym naborze na psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie została wyłoniona oferta Pani Joanny Knauber.

Kierownik
mgr Wiesława Graszkiewicz