O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016 w zakresie:

1. Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. – upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki na terenie Gminy Bolków, w szczególności zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej w miejscowości Mysłów.
Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 40.000 zł.
2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dla dzieci i młodzieży
w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie.
Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 30.000 zł.

Termin i miejsce składania ofert: do 29 września 2015 r., w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10 na druku dostępnym w siedzibie GMOPS w Bolkowie lub na gmopsbolkow.pl
Zasady finansowania programów profilaktycznych dostępne są na stronie: gmopsbolkow.pl
Szczegółowych informacji udziela: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, tel. 075/7413375, Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień – Anna Ołdak

wniosek o program

Kierownik
 (-) Wiesława Graszkiewicz

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/16

UWAGA – STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

Informujemy rodziców uczniów objętych pomocą stypendialną, że realizacją stypendiów na rok szk. 2015/2016 zajmuje się

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.

Informacja dotycząca przyznania STYPENDIUM SZKOLNEGO dla uczniów na rok szkolny 2015/2016.
1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bolków, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2015) kryterium dochodowe 456 zł na osobę w rodzinie.
* za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (pracuje, uczy się, mieszka).

2. Terminy składania wniosków:
– od 1 – 15 września 2015r.
– do 15 października 2015r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych;
* w przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkół w tym samym terminie tj. 1 – 15 września 2015r.;

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po 15 września w następujących przypadkach:
• znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;
• w sytuacji, gdy jeżeli niezłożenie wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy. (Należy wówczas dołączyć do wniosku pismo zawierające wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, na przykład: w przypadku choroby zaświadczenie lekarskie).

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2015 Kierownika Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie z dnia 21 stycznia 2015r.

dzień 14 sierpnia 2015r. /piątek/
jest dniem wolnym od pracy

w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie za święto w dniu 15 sierpnia 2015r. /sobota/.

UPAŁY – ZAGROŻENIA – ULOTKA INFORMACYJNA

Informacja

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, że przez okres wakacji sala siłowo – ruchowa będzie czynna:

Poniedziałek: w godz. 17.00 – 20.00

Wtorek: w godz. 17.00 – 20.00

Środa: w godz. 17.00 – 20.00