Szacowanie wartości usług – doradca zawodowy, psycholog

W związku z planowanym zatrudnieniem specjalisty z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologa w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie  

w celu rozeznania rynku i oszacowania  wartości  zamówienia  zwraca się z prośbą  o oszacowanie  usługi w zakresie wyszczególnionym w poniższych załącznikach.

Doradca zawodowy – zapytanie o cenę usługi;

Psycholog -zapytanie o cenę usługi.

Rekrutacja do VII edycji projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z realizacją w roku 2014 projektu systemowego ogłasza nabór do VII edycji projektu pt.

„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, w tym również bezrobotne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od 1 stycznia 2014r. do 20 marca 2014r.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny u pracowników socjalnych Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Założenia projektu:

  • warsztaty psychologiczne (m.in. motywacja i komunikacja społeczna, radzenie sobie ze stresem, relaksacja itp.)
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne m.in. zawodowe, psychologiczne,
  • warsztaty doradztwa zawodowego,
  • kurs obsługi komputera,
  • wybrane kursy i szkolenia zawodowe.

Powyższe działania zostaną wzbogacone o działania integracyjno – kulturalne m.in.

  • wyjazdy do kina,
  • spotkania integracyjne.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku.

Informacja o wyborze oferty

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne, że wybrano oferty:

Informacja o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

OgłoszenieSIWZZal nr 1 do SIWZ;  Zal nr 1 do umowy;  Zal nr 2 do SIWZ;  Zal nr 3 do SIWZ;  Zal nr 4 do SIWZ;  Zal nr 5 do SIWZ;  Zal nr 6 do SIWZ;  Zal nr 7 a do SIWZ (wizaż);  Zal nr 7 do SIWZ(Koparka);  Zal nr 8 do SIWZ

Informacja o wyborze ofert na przeprowadzenie kursów

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z zaproszeniem  do złożenia ofert na przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu konkursowego ”Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Fundusz Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie:7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym informuje, że wybrano następujące oferty:

Kurs – Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym;

Kurs wizażu;

Kurs prawa jazdy.