Informacja o wyborze oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z zaproszeniem do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu „Opiekun osoby starszej z podstawą języka niemieckiego” dla 5 osób w wymiarze120 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Kadr ALFA Roman Kogut – Wałbrzych

Zaproszenie do złożenia ofert

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej której celem jest wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie kursu „Opiekun osoby starszej z podstawą języka niemieckiego”

w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zaproszenie do złożenia oferty

oświadczenia

Ogłoszenie o naborze ofert

O G Ł O S Z E N I E

 Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w  roku 2015 w zakresie:

1. Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2015r. – upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem 37.000 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2015r. dla dzieci i młodzieży
w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie.

Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 40.000 zł.

 Termin i miejsce składania ofert: do 12 września 2014 r., w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10.

Szczegółowych informacji udziela: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, tel. 075/7413375, Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień – Anna Ołdak

 

                                                                                                                            Kierownik

-                                                                                                                        (-) Wiesława Graszkiewicz

Informacja o wyborze oferty

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z zaproszeniem  do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego  dla  2 osób w wymiarze 50 godz.  w ramach projektu „Nowe kwalifikacje  zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał  Ludzki 2007-2013,  Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta  złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „RADAR” w Jeleniej Górze.”

Informacja o wyborze oferty

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z zaproszeniem  do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu gastronomicznego dla 2 osób w wymiarze 80 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje  zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał  Ludzki 2007-2013,  Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta  złożona przez:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego 59-400 Jawor ul. Kolejowa 12.