Informacja o wyborze oferty

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne, że wybrano oferty:

Informacja o wyborze oferty

Print Friendly