Informacja o wyborze oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z ogłoszeniem naboru na stanowisko doradcy zawodowego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz tworzenia Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu konkursowego :”Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie :7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w dniach 20-27 sierpnia 2013r. – dla dwudziestoosobowej grupy uczestników informuje, że wybrana została oferta złożona przez: Monika Duda-Jakubowicz, Mściwojów.

Print Friendly