Zaproszenie do złożenia oferty – szkolenie

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia „Podstawy prawa pracy, samozatrudnienia oraz tworzenia spółdzielni socjalnej”” w ramach projektu konkursowego :”Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie :7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 25 godz. w okresie 7-9 sierpień 2013 – dla dwudziestoosobowej grupy uczestników.

zapytanie ofertowe – spółdzielnie

Print Friendly