Warsztaty z psychologiem

Zajęcia z psychologiem to dla tegorocznych beneficjentów projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” pierwszy etap realizacji założeń przewidzianych dla uczestników podczas trwania całego zadania. Podobnie jak w latach ubiegłych, warsztaty i szkolenia zostały opracowane w taki sposób by uczestnicy w trakcie ich trwania uczyli się wzmacniania swoich postaw, budowania i podnoszenia swojej samooceny oraz całościowo nabywali umiejętność radzenia sobie w skomplikowanej sytuacji ekonomiczno-społecznej.

Zajęcia podobnie jak dotychczas odbywają się w formie quizów, zabaw, gier oraz zadań polegających na pracy samodzielnej lub grupowej. Zadania te maja na celu mobilizację uczestników do pozytywnej rywalizacji, nauki pracy samodzielnej lub grupowej nakierowanej na sukces lub ukazywania swoich cech charakterystycznych stanowiących atut, wyróżniających i predysponujących do realizacji określonego pomysłu. Wszystkie zajęcia są skonstruowanie w taki sposób, aby niejako mimochodem  niemniej w sposób precyzyjny i nauczą się właściwych zachowań, budować będą swoją pozytywną samoocenę, określać spełnianie przez siebie role społeczne. Kolejne zajęcia obejmować będą doskonalenie umiejętności tworzenia własnego wizerunku, ukazywania własnych mocnych stron. Słabe natomiast strony oraz znane przeszkody życiowe i problemy będą omawiane i analizowane, uczestnicy natomiast popracują nad próbą ich wyeliminowania lub rozwiązania. Zadania w jakich brać będą udział podczas zajęć z psychologiem, mają na celu wpłynięcie na wzrost ich odporności psychicznej wzmocnienie postaw społecznych i osobistych, oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi występującymi w życiu codziennym jak również mających miejsce w wielu sytuacjach podczas kontaktów interpersonalnych.

Wśród uczestników widoczne jest zainteresowanie tematyką zajęć, albowiem słyszalne są pozytywne opinie jakie tegoroczni beneficjenci uzyskali od znajomych biorących udział w poprzednich edycjach projektu.

Print Friendly