O nas

Zadania Gminno ? Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Podstawowym zadaniem Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473   z późniejszymi zmianami), jest:

1. Inicjowanie działań w zakresie:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
  • wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
  • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13(1) i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie ? liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania

4. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji:

Rawska Aleksandra ? psycholog
Koczenasz Teresa ? pracownik socjalny
Klich Stanisława ? pedagog
Bernekier Teresa ? terapeuta ds. uzależnień
Ołdak Anna ? inspektor ds. profilaktyki uzależnień
Czuj Robert ? funkcjonariusz Policji

Procedury kierowania osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe przez Gminno – Miejską  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie

Gminna   Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Kieruje na wniosek osób bliskich lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na rozmowę  do terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie celem przekonania skierowanego do podjęcia dobrowolnego leczenia.

Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Procedura:

Wpływa  do Komisji pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu.  (Wniosek może złożyć każdy ? członek rodziny, sąsiad, instytucja (GMOPS, szkoła, zakład pracy, SPZOZ, Prokuratura, Policja).

Przeprowadza się wywiad w środowisku na temat osoby zgłoszonej do leczenia.

Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę mającą na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia.

Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez biegłych sądowych   rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

wniosek

INFORMACJA O POMOCY W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

PUNKT KONSULTACYJNY W BOLKOWIE

Dom  Kultury w Bolkowie pok. nr 37

 

Oferuje bezpłatną pomoc w zakresie:

Poradnictwa indywidualnego i rodzinnego w zakresie tematyki uzależnień

Motywowania zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowania do leczenia specjalistycznego,

Motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwości wzoru picia,

Udzielenia pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom

Udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym

Rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzielenia stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy

Godziny przyjęć specjalistów:

Grupa Samopomocowa AA ?Bolko?

Piątki  od godz. 17.00

Psycholog ? mgr Aleksandra Rawska

Poniedziałki  w godz. 16.00-19.00

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień? mgr Teresa Bernekier

Środy: 9.00 ? 12.00

Terapeuta ? Halina Madej

czwartki w godz. 09.00-12.00

Terapeuta  – Agnieszka Białogłowska ? konsultacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Wtorki od godz. 17.00 do godz. 19.00.

Print Friendly, PDF & Email