Category Archives: 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków w związku z realizacjią projektu pt. ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0001/17-00

zaprasza do złożenia oferty na:

usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników projektu.

NAZWA  I ADRES REALIZATORA (zwanym dalej Zamawiającym):

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

  1. Kolejowa 10, 59-420 Bolków

tel. 75 74 13 375

 

zapytanie ofertowezałącznik 1; załącznik 2; załącznik 3; załącznik 4; załącznik 5.

Warsztaty motywacji i komunikacji społecznej

W dniu 03.10.2017r. pierwsza grupa uczestników projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość?  wzięła udział w warsztatach motywacji i komunikacji społecznej. Zajęcia odbywać się będą z psychologiem i pedagogiem a ich celem jest poprawa samooceny, wzmocnienie postaw społecznych oraz podniesienie wiary we własne możliwości i umiejętności. 

Uczestnikami projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, pozostające bez pracy. Trudna sytuacja materialna spowodowana brakiem pracy bardzo często przyczyni asie do wzrostu negatywnych emocji. Osoby dotknięte bezrobociem, zwłaszcza długotrwale, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, która niejednokrotnie prowadzić może do marginalizacji i wykluczenia społecznego. Samo bezrobocie nie jest bowiem jedynym czynnikiem destabilizującym sytuację osoby, stanowi jednak katalizator szeregu niekorzystnych czynników ujawniających się w wyniku następstwa piętrzących się trudności. Długotrwałe pozostawanie bez pracy, a co za tym idzie brak środków do życia, powoduje bowiem poczucie niższości, obniża wiarę w siebie. Przy takiej postawie bardzo łatwo pojawiają się także inne problemy społeczne i rodzinne jak depresja, uzależnienia, przemoc psychiczna i fizyczna itp.

Spotkanie w dniu 27.09.2017

W dniu 27 września 2017r. odbyło się spotkanie inauguracyjne uczestników projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014 ? 2020, z zespołem projektu. Uczestnicy, po raz pierwszy oficjalnie wzięli udział w projekcie, który napisany i stworzony został z myślą o nich. Pracownicy socjalni Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bolkowie już od miesiąca lipca intensywnie pracowali nad wyłonieniem spośród osób korzystających z pomocy społecznej osób mogących wziąć udział w projekcie. Uczestnikami zostały osoby w wieku aktywności zawodowej, z różnych powodów pozostających w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, które dzięki udziałowi w projekcie będą mogły wzmocnić poczucie własnej wartości, nabrać pewności siebie, wzmocnić swoje kompetencje społeczne jak również podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez udział w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach zawodowych.

Drugie posiedzenie zespołu projektowego

Posiedzenie zespołu projektowego – 18.09.2017

Protokół z posiedzenia zespołu – 18.09.2017 

“Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” – nowy projekt Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie

?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość? ? pod tą nazwą Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w roku 2017 rozpoczął realizację kolejnego projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po wielkim sukcesie projektów realizowanych w latach poprzednich, GMOPS w Bolkowie niezwłocznie przystąpił do konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu w celu pozyskania środków na realizację projektu. Tegoroczny projekt został zaplanowany na okres dwóch lat, rozpoczynając się w lipcu 2017. Zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019r.