Category Archives: Przemoc

PUNKT KONSULTACYJNY

Kierownik Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2017 PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY został przeniesiony do siedziby Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10.

Poniżej aktualny harmonogram przyjęć specjalistów.

Poniedziałek  – w godz. 15-19 ? psycholog

mgr Joanna Knauber

Wtorek ? w godz. 16-19 ? certyfikowany

Specjalista ds. narkomanii mgr Agnieszka Białogłowska

Środa ? w godz. 9-12 ? certyfikowany

Specjalista ds. uzależnień

Mgr Teresa Bernekier

Czwartek ? w godz. 15-18 ? terapeuta ds.

Uzależnień Halina Madej

Piątek ? w godz. 16.30 ? grupa

Samopomocowa AA

 

W każdy 2-gi piątek miesiąca w godz.

13.30-15.30 przyjmuje psycholog z zakresu przemocy

 

W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.30-17.30 przyjmuje prawnik z zakresu przemocy

Informacja

I N F O R M A C J A

Gminno ? Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje o zmianie daty udzielania poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ramach przyjętego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 przez prawnika z dnia 29 września 2015 roku na 06 października 2015 roku, godzina od 16.30 do 18.30, pozostałe terminy pozostają bez zmian.

INFORMACJA DOT. ZESPOŁU INTWRDYSCYPLINARNEGO

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r. /Dz. U. nr 125, poz. 842/ na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011 roku podjęto uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego powoływania.
Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 72/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku został powołany 16 osobowy Zespół Interdyscyplinarny.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Gminno ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2015 roku na mocy Uchwały Nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 ? 2016 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:
PRAWNIK każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 16.30. do godz. 18.30.
26.05.2015.
29.06.2015.
28.07.2015.
25.08.2015.
29.09.2015.
27.10.2015.
24.11.2015.
22.12.2015.
PSYCHOLOG każda druga środa miesiąca od godz. 16.30. do godz. 18.30.

14.01.2015.
11.02.2015.
11.03.2015.
08.04.2015.
13.05.2015.
10.06.2015.
08.07.2015.
12.08.2015.
09.09.2015.
14.10.2015.
18.11.2015.
09.12.2015.
Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 7, telefon: 0757413375.

Zarządzenie Burmistrza Bolkowa w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Bolkowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm./, art. 9a ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z poźn.zm./ oraz § 3 pkt 1 uchwały nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 133/2014 z dnia 29 września 2014r. Pani Joanna Ciupiak ? przedstawiciel Gimnazjum w Bolkowie powołana została do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

W związku z wejściem w życie Zarzędzenia Burmistrza Bolkowa Nr 133/2014 z dnia 29.09.2014r. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego liczył będzie 15 osób.