Category Archives: O projekcie

Specjaliści na rzecz KIS

Od miesiąca czerwca 2011 roku w Klubie Integracji Społecznej rozpoczęły się pierwsze zajęcia beneficjentów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu. Szkolenia zaczęły się warsztatami grupowymi z psychologiem podczas których uczestnicy podejmą próby spojrzenia na siebie z innej perspektywy i budować będą wiarę w siebie i we własne możliwości. Projekt opracowany został z uwzględnieniem wszelkich aspektów życia codziennego i założeniem jego jest udzielenie wsparcia w sposób jak najbardziej kompleksowy tak by wesprzeć beneficjentów w każdej niemal sferze życia. Zatem do pracy na rzecz uczesników KIS zatrudnieni zostali specjaliści, których zadaniem jest udzielenie porady i pomocy w tych sytuacjach, z jakimi na co dzień najwięcej trudności mają beneficjenci.

Analiza ankiet ewaluacyjnych

Projekt Klub  Integracji Społecznej w Bolkowie powstał z myślą o tych mieszkańcach gminy i miasta Bolków, którzy na co dzień znajdują się w trudnej życiowej sytuacji wynikającej z bezrobocia, zagrożenia wykluczeniem społecznym, niepełnosprawności czy uzależnienia.

Założenia projektu zostały opracowane w taki sposób aby dotrzeć w sposób jak najbardziej kompleksowy do sedna problemów nękających mieszkańców  naszej gminy i udzielenia im możliwie jak najszerszego rodzaju wsparcia prowadzącego w efekcie do ograniczenia lub wyeliminowania niekorzystnych sytuacji.

Zatem beneficjenci przystępujący do projektu, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich obecnej sytuacji oraz sposobu myślenia i postrzegania siebie, określania siebie w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej poproszeni zostali o wypełnienie anonimowych ankiet.

Ankiety zawierają zestawy pytań dotyczących obecnej sytuacji beneficjentów oraz ich zamierzeń na przyszłość w dniu przystąpienia do projektu.

Po niemal roku pracy nad realizacją projektu, zarówno dla uczestników jak i personelu wykonującego zadania projektowe, nadszedł czas podsumowań i ocen.

Rozpoczęcie działalności KIS

Działalność Klubów Integracji Społecznej polega na prowadzeniu zajęć o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Głównym warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, czyli umowy, w której uczestnik zobowiązał się do podjęcia kroków, które mają poprawić jego sytuację.

W Klubach organizuje się i prowadzi m.in. szkolenia i warsztaty kształtowania umiejętności psycho-społecznych, które pomagają w znalezieniu pracy. Organizuje się poradnictwo prawne, zawodowe i socjalne. Zadaniem Klubów jest szybkie reagowanie na potrzeby lokalnego środowiska i szukanie rozwiązań dla wszystkich grup społecznych poszukujących wsparcia.

Do realizacji projektu ?Klub Integracji Społecznej? z inicjatywy Burmistrza Bolkowa zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminno-Miejskim Zespołem Obsługi Szkół, Szkołą Podstawową w Bolkowie, Gimnazjum w Bolkowie, a Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolkowie, w którym na rozpoczęcie działalności Klubu Integracji Społecznej, użyczony został lokal  przy ul. Bolka 8B.

Dzięki dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.1, przekazane pomieszczenie zostało gruntownie wyremontowane i przystosowane do działalności Klubu.

Pomieszczenie KIS zostanie ponadto wyposażone w:

 • sprzęt audiowizualny,
 • komputery z dostępem do internetu,
 • podstawowe meble stanowiące wyposażenie sali szkoleniowej,
 • urządzenia biurowe drukarka, niszczarka itp.,
 • drobny sprzęt kuchenny;
 • pomoce dydaktyczne – tablica, rzutnik, biblioteczka, artykuły papiernicze, itp.

Dzięki wykorzystaniu powyższych urządzeń i sprzętów, beneficjenci będą mieli możliwość rozwijania posiadanych umiejętności oraz nabywania kolejnych, stanowiących niezbędne wymogi na obecnym rynku pracy.

Ponadto podczas zajęć prowadzonych ze specjalistami wykwalifikowanymi w dziadzienie psychologii i doradztwa zawodowego, uczestnicy będą mieli możliwość poznać i nazwać własne słabe i mocne strony a także zdefiniować swoje pozytywne i negatywne cechy jak również pracować nad taką przemianą własnej osobowości, jaka pozwoli im odnaleźć wiarę we własne możliwości, odszukać dla siebie szanse na rynku pracy i uwierzyć w pokłady swoich sił.

Działania projektu obejmują okres od 01.01.2011 do 31.12.2013.

Podczas trwania projektu przewidziano zajęcia dla 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) ze szczególnym uwzględnieniem osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planuje się, ze spośród wszystkich beneficjentów:

 • 90% uczestników skorzysta z poradnictwa psychologicznego grupowego i indywidualnego,
 • 90% uczestników skorzysta z poradnictwa zawodowego i grupowego i indywidualnego,
 • 80% skorzysta z poradnictwa prawnego,
 • 90 % uczestników skorzysta z porad terapeuty indywidualnych i grupowych,
 • 60 osób skorzysta z pracy socjalnej,
 • 90% uczestników ukończy kurs obsługi komputera,
 • 80% uczestników ukończy szkolenie z zakresu podstaw prawa pracy, samo zatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnych,
 • 90% uczestników nabędzie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
 • 90% uczestników nabędzie umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • u 80% wzrośnie samoocena i poczucie własnej wartości,
 • u 80% wzrośnie motywacja i aspiracja zawodowa.

Klub Integracji Społecznej

Czym jest Klub Integracji Społecznej?

Klub Integracji Społecznej to instytucja tworzona po to, aby osoby mające podobne problemy ze społecznym funkcjonowaniem, podobne doświadczenia i zainteresowania, mogły wspierać się wzajemnie, radzić sobie wspólnie ze swoimi problemami w ramach grup samopomocowych. Tworzenie KIS-u jest realną szansą rozwiązywania takich kwestii, jak:

 • długotrwałe bezrobocie
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków
 • niepełnosprawność.

Jest też szansą pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów instytucji publicznych i niepublicznych na rzecz rozwiązywania problemów powodujących degradację i zrywanie więzi społecznych.