Category Archives: 2013

Zajęcia z terapeutką

We wrześniu 2013r. w Klubie Integracji Społecznej w Bolkowie rozpoczęły się zajęcia z terapeutką. Tematyka objęła zagadnienia związane z problemami uzależnień. Na co dzień jeśli stykamy się z problematyką uzależnień, kojarzymy to zjawisko z alkoholem lub narkotykami. Tymczasem okazuje się, iż problem uzależnień obejmuje swoim zasięgiem znacznie szersze obszary życia. Okazuje się bowiem, że kwestii uzależnień nie można szufladkować i kojarzyć w sposób stereotypowy, gdyż jak się okazuje jest to bardzo skomplikowana i szeroka sfera życia.

Zajęcia z doradcą zawodowym

W sierpniu 2013r. beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej przystąpili do zajęć z doradcą zawodowym. Szkolenie objęło 5 dni intensywnych zajęć grupowych, podzielonych na dwa podstawowe bloki tematyczne ? warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i doradztwo zawodowe. Po zajęciach grupowych, każdy uczestnik odbył również spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Kolejny indywidualny blok zajęć stanowiły osobne spotkania z każdym z uczestników w celu opracowania i stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Wszystkie zajęcia miały na celu wsparcie beneficjentów w ich staraniach i dążeniach do znalezienia zatrudnienia, nauczenie ich sposobów realizacji zamierzonych celów, odnalezienie motywacji do poruszania się po rynku pracy.

Prawo pracy, samozatrudnienie, tworzenie spółdzielni socjalnych

Tegoroczni uczestnicy projektu Klubu Integracji Społecznej w sierpniu 2013r. idąc w ślady uczestników poprzednich edycji, przystąpili do udziału w zajęciach z zakresu prawa pracy, samozatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnych.

Beneficjenci przez 3 dni, w codziennych ośmiogodzinnych blokach poznawali zagadnienia dotyczące poszczególnych tematów. Prawo pracy, umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów jest jednym z elementów niezbędnych do umiejętnego poznawania rynku pracy. Umiejętność sporządzania dokumentów, pisania pism urzędowych, prowadzenia rozmów z urzędnikami stanowią elementarny zasób wiedzy jaki powinien posiadać każdy, kto zamierza skutecznie poruszać się po rynku pracy.  

Wyjazd do kina

W dniu 3 lipca 2013r. dla beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej  spotkali się przed budynkiem Gminno-Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Bolkowie w celu wzięcia udziału w rekreacyjnym wyjeździe do kina. Podobne imprezy każdorazowo wskazać maja możliwość alternatywnego spędzania czasu, możliwość uczestniczenia wspólnie ze znajomymi w wydarzeniu o charakterze kulturalnym.  

Zajęcia z relaksacji

W ramach projektu Klub Integracji Społecznej beneficjenci uczestniczą przez cały niemal okres trwania zadania w zajęciach z psychologiem. Zajęcia te obejmują swoim zakresem kilka różnych bloków tematycznych, obejmujących specyfikę różnych dziedzin życia. Od miesiąca lipca, uczestnicy projektu przeszli do tej części zajęć, która bezpośrednio zajmuje się organizacją wypoczynku, właściwym spędzaniem czasu wolnego, relaksacją. Okazuje się bowiem, iż w codziennym życiu dostarczającym nam niejednokrotnie wielu trosk i problemów, pomimo iż udaje nam się je rozwiązać, nie potrafimy właściwie przejść nad nimi do porządku dziennego.