Category Archives: GMKRPA

Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2019

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2019

 

I. Nazwa zadania:

Zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo – wychowawcze z elementami profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Wolbromku

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

02.01.2019 -31.12.2019 (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r) ilość tygodni  -40

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

4 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 800,00 zł.

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

W przypadku braku wykształcenia pedagogicznego osoba składająca ofertę zostanie przeszkolona na koszt zleceniodawcy z zakresu  prowadzenia zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny  w tym z profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia.

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć w formie opiekuńczo – wychowawczej z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży dla dobranej wiekowo grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

II. Nazwa zadania:

Zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo – wychowawcze z elementami profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Starych Rochowicach

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

02.01.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.), ilość tygodni -40

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

2 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 500,00 zł.

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

W przypadku braku wykształcenia pedagogicznego osoba składająca ofertę zostanie przeszkolona na koszt zleceniodawcy z zakresu  prowadzenia zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny  w tym z profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć w formie opiekuńczo – wychowawczej z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży dla dobranej wiekowo grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

III. Nazwa zadania:

Zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo – wychowawcze z elementami profilaktyki w świetlicy strażackiej w Sadach Dolnych

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

02.01.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.) ilość tygodni – 40

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

2 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 300,00 zł.

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

W przypadku braku wykształcenia pedagogicznego osoba składająca ofertę zostanie przeszkolona na koszt zleceniodawcy z zakresu  prowadzenia zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny  w tym z profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia.

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć w formie opiekuńczo – wychowawczej z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży dla dobranej wiekowo grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

IV. Nazwa zadania:

Zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo – wychowawcze z elementami profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Lipie

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

02.01.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.), ilość tygodni – 40

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

2 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 500,00 zł.

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

W przypadku braku wykształcenia pedagogicznego osoba składająca ofertę zostanie przeszkolona na koszt zleceniodawcy z zakresu  prowadzenia zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny  w tym z profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć w formie opiekuńczo – wychowawczej z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży dla dobranej wiekowo grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

V. Nazwa zadania:

Zajęcia pozalekcyjne sportowe z elementami profilaktyki w Kaczorowie

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

02.01.2019 – 31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.), ilość tygodni – 40

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

3 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

 1. Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 800,00 zł.
 2. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć sportowych z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży dla dobranej wiekowo grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS  w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

VI. Nazwa zadania:

Zajęcia pozalekcyjne sportowe z elementami profilaktyki w Mysłowie

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

01.04.2019 -31.10.2019

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

60 godzin  popołudniowych

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 300,00 zł.

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć sportowych z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży dla dobranej wiekowo grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r.. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS  w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

VII. Zajęcia pozalekcyjne sportowe z elementami profilaktyki w Lipie

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

02.01.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.), ilość tygodni – 40

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

3 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 700,00 zł.

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć sportowych z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży dla dobranej wiekowo grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r.. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

VIII. Zajęcia pozalekcyjne siłowe z elementami profilaktyki w sali siłowo – ruchowej w Bolkowie

 1. Forma świadczenia usługi:

 umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

02.01.2019 -31.12.2019, ilość tygodni –  50

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

8 godzin tygodniowo

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 5.200,00 zł.

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Trener personalny lub instruktor siłowni.

Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja atrakcyjnych zajęć siłowych z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Bolków.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:

Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do 30 listopada 2018r. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

wniosek-o-program do pobrania

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, z siedzibą ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GMOPS w Bolkowie możliwy jest pod numerem tel.: 75 74 13 375 lub email: monika.gora@gmopsbolkow.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o sfinansowanie realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przetwarzane będą w celu wyboru oferty na podstawie zgody;
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia oferty.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

wniosek-o-program do pobrania

Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo ? wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2018

Dyrektor Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo ? wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2018

załączniki:

 1. szczegółowe informacje
 2. wniosek

Kontakt

 

Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień ? mgr Anna Ołdak 

tel. 075 74 13 375 wew.26 email: kontakt@gmopsbolkow.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kolejowa 10 59-420 Bolków,

tel. 075 74 13 375 wew.23

W Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie, który znajduje się przy ul. Kolejowej 10, w tut. Ośrodku przyjmują bezpłatnie:

Poniedziałek  ? w godz. 15-19 ? psycholog- mgr Joanna Knauber

Wtorek ? w godz. 15-18 ?Specjalista ds. uzależnień Agnieszka Sobańska

Środa ? w godz. 9-12 ? Specjalista ds. uzależnień Agnieszka Sobańska

Czwartek– w godz. 15- 18- Terapeuta od spraw narkomanii i alkoholu Kornela Kowalska

w każdą drugą środę miesiąca zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy- Tadeusz Półtorak- godziny po wcześniejszym uzgodnieniu

Grupa Samopomocowa AA przeniosła swój punkt do Gminno- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie

 

W każdy 2-gi piątek miesiąca w godz.

13.30-16.30 przyjmuje psycholog z zakresu przemocy

 

W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.30-17.30 przyjmuje prawnik z zakresu przemocy

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług psychologa i terapeuty.

PUNKT KONSULTACYJNY

Kierownik Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2017 PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY został przeniesiony do siedziby Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10.

Poniżej aktualny harmonogram przyjęć specjalistów.

Poniedziałek  – w godz. 15-19 ? psycholog

mgr Joanna Knauber

Wtorek ? w godz. 16-19 ? certyfikowany

Specjalista ds. narkomanii mgr Agnieszka Białogłowska

Środa ? w godz. 9-12 ? certyfikowany

Specjalista ds. uzależnień

Mgr Teresa Bernekier

Czwartek ? w godz. 15-18 ? terapeuta ds.

Uzależnień Halina Madej

Piątek ? w godz. 16.30 ? grupa

Samopomocowa AA

 

W każdy 2-gi piątek miesiąca w godz.

13.30-15.30 przyjmuje psycholog z zakresu przemocy

 

W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.30-17.30 przyjmuje prawnik z zakresu przemocy

Spotkanie rodziców uczniów SP w Bolkowie ze specjalistą ds. zaburzeń odżywiania

Dnia 30.09.2014 w Szkole Podstawowej w Bolkowie odbyło się spotkanie rodziców uczniów z Panią Anną Nikiel ? psychiatrą dziecięcym i młodzieżowym. Celem zebranie było pozyskanie przez opiekunów dzieci, informacji na temat anoreksji i bulimii ? problemie, który ostatnio został zdiagnozowany w powyższej placówce. Licznie przybyli rodzice otrzymali fachową wiedzę na temat genezy choroby, jej objawów, sposobie leczenia oraz skutkach jakie za sobą niesie to zagrożenie.
Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.