Category Archives: Aktualności

Program Rodzina 500+

Ile wniosków należy złożyć?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA  

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2018, poz.998 z późn.zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora GMOPS-u na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do GMOPS w Bolkowie ul. Kolejowa 10

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy
  • Nie ma stałego źródła utrzymania
  • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Program Rodzina 500+ w Gminie Bolków

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Poradnictwo specjalistyczne

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2019 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017 – 2020 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

 

PRAWNIK   każda ostatnia środa miesiąca od godz. 15.30. do godz. 17.30.

 

30.01.2019.

27.02.2019.

27.03.2019.

24.04.2019.

29.05.2019.

26.06.2019.

31.07.2019.

28.08.2019.

25.09.2019.

30.10.2019.

27.11.2019.

18.12.2019.

 

PSYCHOLOG  każdy drugi piątek miesiąca od godz. 13.30. do godz. 16.30.

 

11.01.2019.

08.02.2019.

08.03.2019.

12.04.2019.

10.05.2019.

14.06.2019.

12.07.2019.

09.08.2019.

13.09.2019.

11.10.2019.

08.11.2019.

13.12.2019.

 

Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 2,

telefon: 0757413375 od godz. 7:00 do 15:00