Category Archives: Aktualności

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r. w tradycyjnej formie papierowej, natomiast wnioski drogą elektroniczną można składać już od 1 lipca 2018 r.

Wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (500+) oraz 300 dla ucznia (Dobry Start) można składać jednocześnie w tym samym dniu.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać tylko do 30 listopada 2018 r.!

Wnioski można pobrać w Gminno- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie od połowy lipca 2018r. lub pobrać ze strony Ośrodka WZORY WNIOSKÓW lub ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Przypominamy, że okres zasiłkowy 2017/2018 oraz wypłaty świadczeń:

przy świadczeniu wychowawczym (500+) oraz świadczeniu z funduszu alimentacyjnego trwa od 2017-10-01 do 2018-09-30,

natomiast przy świadczeniach rodzinnych trwa od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 trwa:

przy świadczeniu wychowawczym i świadczeniu z funduszu alimentacyjnego od 2018-10-01 do 2019-09-30,

natomiast przy świadczeniach rodzinnych od 2018-11-01 do 2019-10-31.

 

 

Program “Dobry start”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, z siedzibą ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GMOPS w Bolkowie możliwy jest pod numerem tel.: 75 74 13 375 lub email: monika.gora@gmopsbolkow.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GMOPS w Bolkowie;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowy

Plik do pobrania: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OGŁOSZENIE

USŁUGI OPIEKUŃCZE z GMOPS w Bolkowie

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Gminno ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)  oraz Uchwały  nr XXXV/213/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2017 r. w  sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.10.2017 r. poz. 4047),  świadczy usługi opiekuńcze osobom samotnym i pozostających w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. Świadczone usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,  tj. :

 • w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego: pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania i sprzętu gospodarstwa domowego, pomoc przy przygotowywaniu posiłków lub przynoszenie posiłków z ?Baru na Rogu?, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych, potrzebnych w gospodarstwie domowym, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych;
 • w zakresie wspierania leczenia: umawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, opieka higieniczna zalecana przez lekarza, współpraca z pielęgniarką środowiskową, lekarzem;
 • pozostałe: w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych zgodnie z cytowaną wyżej Uchwałą wynosi 16,84 zł.

 

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 514,00 zł dla osoby w rodzinie. Usługi opiekuńcze są nieodpłatne dla osób, których dochód nie przekracza odpowiednio 140 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i 120 % dla osoby w rodzinie.