Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 r. w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19, wprowadził następujące zasady postępowania:

  1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, osoby najbardziej potrzebujące pomocy żywnościowej kwalifikuje się na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ.
  2. Dystrybucja żywności jest realizowana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bieżących zaleceń służb sanitarnych (maseczki, jednorazowe rękawiczki, dezynfekcja rąk).
  3. Wydawanie żywności następuje po uprzednim uzgodnieniu czasu przybycia do miejsca wydawania paczek żywnościowych osób zakwalifikowanych tak, aby możliwość wzajemnego kontaktu osób uprawnionych była jak najmniejsza. 
  4. W razie konieczności paczki żywnościowe mogą być wydawane i dostarczane z pomocą wolontariuszy i funkcjonariuszy służb takich jak: Wojska Obrony Terytorialnej, Ochotnicza Straż Pożarna.  
  5. Osoba wydająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
  6. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostają zawieszone.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ.

Print Friendly, PDF & Email