Nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór wniosków na realizację programów opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla gminy Bolków na rok 2019

 

 1. Zajęcia pozalekcyjne w formie wspinaczki górskiej z wykorzystaniem elementów profilaktyki w Bolkowie

 

 1. Forma świadczenia usługi:

umowa cywilnoprawna

 1. Okres obowiązywania umowy :

01.02.2019 -31.12.2019 ( z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019r.), ilość tygodni – 36

 1. Liczba godzin świadczonych zajęć:

3 godziny tygodniowo ( godziny popołudniowe)

 1. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć:

30,00 zł brutto

Dodatkowe środki finansowe na zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania – 3200,00zł w tym ubezpieczenie instruktora i wynajem sali

 1. Kwalifikacje osób świadczących umowę:

Instruktor wspinaczki sportowej.

Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze prowadzenie tego typu zajęć.

 1. Zakres wykonywanych działań:

Organizacja zajęć wspinaczki górskiej z wykorzystaniem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży odpowiednio dobranej wiekowo dla grupy wiekowej.

Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie –sekretariat w terminie do18 stycznia 2019r. do godz. 15.

W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu do GMOPS-u w Bolkowie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.

Dyrektor Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

wniosek-o-program

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, z siedzibą ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GMOPS w Bolkowie możliwy jest pod numerem tel.: 75 74 13 375 lub e-mail: monika.gora@gmopsbolkow.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o sfinansowanie realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przetwarzane będą w celu wyboru oferty na podstawie zgody;
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia oferty.  

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Print Friendly, PDF & Email