Warsztaty motywacji i komunikacji społecznej

W dniu 03.10.2017r. pierwsza grupa uczestników projektu ?Zaprojektuj z nami swoją przyszłość?  wzięła udział w warsztatach motywacji i komunikacji społecznej. Zajęcia odbywać się będą z psychologiem i pedagogiem a ich celem jest poprawa samooceny, wzmocnienie postaw społecznych oraz podniesienie wiary we własne możliwości i umiejętności. 

Uczestnikami projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, pozostające bez pracy. Trudna sytuacja materialna spowodowana brakiem pracy bardzo często przyczyni asie do wzrostu negatywnych emocji. Osoby dotknięte bezrobociem, zwłaszcza długotrwale, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, która niejednokrotnie prowadzić może do marginalizacji i wykluczenia społecznego. Samo bezrobocie nie jest bowiem jedynym czynnikiem destabilizującym sytuację osoby, stanowi jednak katalizator szeregu niekorzystnych czynników ujawniających się w wyniku następstwa piętrzących się trudności. Długotrwałe pozostawanie bez pracy, a co za tym idzie brak środków do życia, powoduje bowiem poczucie niższości, obniża wiarę w siebie. Przy takiej postawie bardzo łatwo pojawiają się także inne problemy społeczne i rodzinne jak depresja, uzależnienia, przemoc psychiczna i fizyczna itp.

Dlatego niezwykle istotnym jest aby uświadamiać osobom pozostającym bez pracy, korzystającym z pomocy społecznej, że ich sytuacja nie jest ostateczna i niemożliwe jest wprowadzenie zmian. Zadanie to należy do trenerów, którzy podczas warsztatów pracować będą nad poprawą samooceny uczestników, nad zmianą ich sposobu myślenia o sobie jak również nad zdefiniowaniem wszelkich problemów leżących u podstaw ich obecnie niekorzystnej sytuacji. Dalsze działania będą miały na celu przeciwdziałanie i wyeliminowanie negatywnych odczuć i emocji oraz znalezienie rozwiązań tych kłopotów z jakimi zmagają się uczestnicy projektu.  Zajęci umożliwiają również uczestnikom określenie siebie na tle grupy, porównanie i uświadomienie, że moje problemy są tożsame z problemami innych uczestników. Możliwość identyfikowania się z innymi daje ogromne możliwości zmiany postaw albowiem uświadamia, iż sytuacje kryzysowe dotykają wielu ludzi i każdy dąży do znalezienia sposobów ich przezwyciężania.  Obecność zaś w grupie podobnych osób pozwala na spojrzenie na własna sytuacje z zupełnie innej perspektywy. Dlatego też zajęcia z psychologiem stanowią element niezbędny budowania nowej, silnej postawy uczestników, pełnej wiary we własne możliwości i umiejętności oraz poczucia, ze każdy człowiek jest waży stanowi wartość dla społeczeństwa.

Zajęcia potrwają do końca listopada 2017r. i podczas ok.  16 spotkań uczestnicy będą pracować nad komunikacją, poprawą własnej samooceny, wzmocnieniem poczucia wartości a także nad autoprezentacją, komunikacją interpersonalną oraz definiowaniem swoich możliwości. W międzyczasie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniach indywidualnych z psychologiem, pozwalających redefiniować ich stosunek do własnej tożsamości społeczno-ekonomiczno-zawodowej i szans na rynku pracy. Zostanie też nakreślona ścieżka dalszego rozwoju oraz kontynuacji powziętych zamierzeń. Tak wyposażeni i zmotywowani uczestnicy, przystąpią następnie do udziału  wybranych przez siebie kursów zawodowych.

Print Friendly, PDF & Email