ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r. /Dz. U. nr 125, poz. 842/ na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011 roku podjęto uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego powoływania.

Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 72/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku został powołany 16 osobowy Zespół Interdyscyplinarny.

W dniu 19 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego zespołu, na którym zostały wybrane osoby odpowiedzialne za pracę w zespole w składzie:

 

 1. Przewodniczący Zespołu Renata Maziarz ?  przedstawiciel Gminno ? Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Bolkowie
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Ewa Kasperkiewicz ? przedstawiciel Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
  3.  Sekretarz Zespołu  Joanna Malinowska ? przedstawiciel Gminno ? Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
 3. Beata Bardzyńska ? przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Bolkowie
 4. Helena Bonda ? przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
 5. Emilia Cal ? Przydział ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych
 6. Joanna Ciupiak ? przedstawiciel Gimnazjum w Bolkowie
 7. Stanisława Klich ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Bolkowie
 8. Mirosława Król ? przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze
 9. Marzena Kustra ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kaczorowie
 10. Krzysztof Kwiatkowski ? przedstawiciel Stowarzyszeni Wspierającego Osoby Niepełnosprawne ?INTEGRACJA? w Bolkowie
 11. Elżbieta Nowakowicz ? przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
 12. Anna Ołdak ? przedstawiciel Gminno ? Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie
 13. Agata Petkowicz ? przedstawiciel Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
 14. Mirosław Pierun ? przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
 15. Beata Woźniak ? przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lipie

 

Zarządzeniem Nr 80/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 12 lipca 2016r. odwołano ze składu ZI:

 • Panią Helenę Brodę ? przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

Zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 12 lipca 2016 r. powołano do składu ZI:

 • Panią Beatę Sabałę ? przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

 

 

Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Bolkowa  z dnia 15 września 2016 r. odwołano ze składu ZI:

 • Panią Joannę Ciupiak ? przedstawiciela Gimnazjum w Bolkowie

Zarządzeniem Nr 104/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 15 września 2016 r. powołano do składu ZI:

 • Panią Agnieszkę Karpowicz ? przedstawiciela Gimnazjum w Bolkowie

 

Zarządzeniem Nr 106/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 września 2016 r. odwołano ze składu ZI:

 • Panią Stanisławę Klich ? przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Bolkowie

Zarządzeniem Nr 107/2016 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 września 2016 r. powołano do składu ZI:

 • Panią Iwonę Kwiatkowską ? przedstawiciela Szkoły Podstawowej Bolkowie

 

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 

Do zadań grup roboczych należy:

 

 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Obsługę pracy Zespołu zapewnia ośrodek pomocy stąd wszelkie wnioski i pisma kierowane do Zespołu należy składać w Gminno ? Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolkowie, ul. Kolejowa 10.

 

 

nr tel. 757413375

e-mail: gmopsbolkow@o2.pl

Print Friendly, PDF & Email