Zajęcia z doradcą zawodowym

W sierpniu 2013r. beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej przystąpili do zajęć z doradcą zawodowym. Szkolenie objęło 5 dni intensywnych zajęć grupowych, podzielonych na dwa podstawowe bloki tematyczne ? warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i doradztwo zawodowe. Po zajęciach grupowych, każdy uczestnik odbył również spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Kolejny indywidualny blok zajęć stanowiły osobne spotkania z każdym z uczestników w celu opracowania i stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Wszystkie zajęcia miały na celu wsparcie beneficjentów w ich staraniach i dążeniach do znalezienia zatrudnienia, nauczenie ich sposobów realizacji zamierzonych celów, odnalezienie motywacji do poruszania się po rynku pracy.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy to zajęcia skupiające się na nauce sposobów poruszania się po rynku pracy, wyszukiwania i analizowania ofert pracy, docierania do pracodawców przy zastosowaniu wszelkich znanych sposobów i narzędzi. Doradztwo zawodowe natomiast, to szkolenie pozwalające na nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób profesjonalny z wykorzystaniem technik autoprezentacji. Beneficjenci w trakcie zajęć oceniają swoje szanse i możliwości, oceniają swoje predyspozycje, definiują posiadane doświadczenia i umiejętności. Zajęcia odbywały się w formie paneli dyskusyjnych, prezentacji audiowizualnych, rozwiązywania testów. Dzięki temu, każdy z uczestników mógł dokonać własnych spostrzeżeń, ocenić swoja sytuację w odniesieniu do omawianego tematu, omówić z grupą oraz trenerką swoje doświadczenia.

Stworzenie Indywidualne Plany Działania dla każdego z uczestników, to kolejny ważny etap zajęć z doradcą zawodowym.  Zajęcia te skupiają się na wyłonieniu i ocenie wyjątkowych i osobistych predyspozycjach każdego z uczestników. Analizują cechy i umiejętności stanowiące czynnik wyróżniający danego człowieka spośród innych osób ubiegających się o posadę. Indywidualny Plan Działania, jest to bardzo osobiste narzędzie, przypisane bezpośrednio danej osobie, i jej tylko właściwe. Wskazuje bowiem zasady postępowania, kierunki działań, rodzaje decyzji jakie można i należy podejmować, wykorzystując posiadane umiejętności i doświadczenia. Podobne postępowanie przynieść może danej osobie wymierne korzyści w postaci uzyskania pożądanej oferty pracy. Spotkania prowadzone indywidualnie z każdym uczestnikiem pozwalają na opracowanie profesjonalnego dokumentu określającego i definiującego daną jednostkę oraz ukazującego jej miejsce w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Zajęcia zakończą się wręczeniem uczestnikom dyplomów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach.

Print Friendly, PDF & Email