Poradnictwo zawodowe

W maju 2013r. dla beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę? zorganizowane zostały zajęcia z doradcą zawodowym. W trakcie warsztatów poruszane były zagadnienia z dwóch podstawowych zakresów – aktywnego poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego objęły swoim zakresem szereg szkoleń umożliwiających nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwą ich prezentację, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób przekonujący dla potencjalnego pracodawcy.

Beneficjenci analizowali swoje predyspozycje, oceniając własne szanse oraz posiadane doświadczenia i umiejętności pod kątem odpowiedniego ich zaprezentowania. Zajęcia odbywały się w formie dyskusji zatem każdy z uczestników miał możliwość wniesienia własnych spostrzeżeń oraz mógł przedstawić i omówić z własne przemyślenia.

Udział w zajęciach miał także za zadanie wyposażyć lub wzbogacić wiedzę beneficjentów z zakresu sporządzania dokumentów jak CV czy list motywacyjny. W trakcie szkoleń beneficjenci odpowiedzą sobie na pytania określające ich słabe oraz mocne strony. Poznają sposoby przedstawiania własnej osoby w kontekście podkreślania atutów, ukazywania własnych umiejętności i predyspozycji w sposób mogący zainteresować potencjalnego pracodawcę. Beneficjenci nauczą się jak w sposób przemyślany poruszać się po rynku pracy, jak wyszukiwać i wybierać właściwe oferty pracy, jak docierać do pracodawców używając do tego celu wszelkich dostępnych narzędzi.

Każdy z uczestników wziął także udział w zaplanowanych odpowiednio zajęciach indywidualnych, mających na celu zdiagnozowanie osobistych sytuacji i pozycji na ryku pracy każdego beneficjenta.

Warsztaty jak zawsze zakończyły się wręczeniem beneficjentom certyfikatów potwierdzających nabyte przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email