Projekt 2013-2014

Rok 2013 to dla Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie kolejny, szósty już rok, w którym realizuje projekt ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę?. Tym razem projekt został rozszerzony na okres dwóch lat, rozpoczynając się w lutym 2013. Zakończenie zaplanowano na listopad 2014r. Wcześniejsze lata pracy nad projektem wykazały jak wielkie SA potrzeby mieszkańców naszej gminy w tym zakresie. Dodatkowym motywatorem do działania są również sygnały ze środowiska wskazujące, iż zainteresowanie mieszkańców gminy udziałem w zajęciach rokrocznie wzrasta.

Do projektu jak każdego roku kwalifikowane są osoby korzystające z pomocy społecznej tut. Ośrodka. Grupa ta wybierana jest nieprzypadkowo, albowiem klientami pomocy społecznej najczęściej SA osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby te, niejednokrotnie nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z problemami, znaleźć konstruktywnych rozwiązań swoich spraw czy zdecydować się na wprowadzenie w życiu zmian. Bezrobocie od lat nękające mieszkańców naszej gminy jest tym czynnikiem, który najbardziej destruktywnie wpływa na postawy oraz sposób myślenia Bolkowian. Brak stałej pracy a co się z tym wiąże ograniczone środki finansowe, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb wpływają negatywnie na sposób myślenia, samooceny i demotywują do podejmowania jakichkolwiek działań. Projekt rokrocznie realizowany w GMOPS w Bolkowie, ma za zadanie zapobiec podobnym sytuacjom. Zajęcia organizowane w jego ramach obejmują szereg spotkań i warsztatów ze specjalistami różnych dziedzin, mającymi wesprzeć mieszkańców naszej gminy w sposób kompleksowy. Zadaniem trenerów pracujących na rzecz beneficjentów jest pomoc im w znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, nabycie umiejętności właściwej oceny danego zdarzenia i uzyskanie dystansu do wszelkich problemów.

Analiza potrzeb oraz oczekiwań osób korzystających z pomocy społecznej, pozwala na zorganizowanie zajęć w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć poczucie własnej wartości beneficjentów, wpłynąć na wzrost ich samooceny a następnie aktywności zawodowej i społecznej, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Beneficjenci wyłonieni zostaną podobnie jak podczas poprzednich edycji projektu, przez pracowników socjalnych, którzy dzięki najbliższemu kontaktowi z klientami Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, mogą najbardziej rzetelnie ocenić ich potrzeby i zdiagnozować konieczność udzielenia im tego rodzaju pomocy.

Założenia projektu są niezmienne i skupiają się na określeniu potrzeb osób i ich rodzin oraz udzieleniu im kompleksowego wsparcia zmierzającego do wyjścia z bezrobocia oraz systemu pomocy społecznej i powrotu lub rozpoczęcia funkcjonowania w obecnej dobie ekonomiczno-społecznej.

Print Friendly, PDF & Email