Oficjalne otwarcie KIS w Bolkowie

W dniu 22 sierpnia w Klubie Integracji Społecznej odbyło się inne niż dotychczas spotkanie albowiem uczestniczyli w nim pracownicy Gminno-Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Bolkowie oraz zaproszeni goście reprezentujący instytucje publiczne działające na terenie gminy i miasta Bolków na rzecz mieszkańców. Spotkanie miało charakter niezwykle uroczysty, albowiem Klub Integracji Społecznej został oficjalnie przedstawiony i wcielony w poczet jednostek o charakterze socjalnym, pracujących na terenie naszej gminy i służącym udzielaniu wsparcia wszystkim jej mieszkańcom, którzy podobnej pomocy potrzebują. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Szkół Podstawowej i Gimnazjum, Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół. Wymienione instytucje na co dzień współpracują z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej podczas realizacji zadań programów obejmujących udzielanie kompleksowego wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Po uroczystym przecięciu wstęgi symbolizującej otwarcie obiektu Kierownik GMOPS w Bolkowie w krótkim przemówieniu nakreśliła cel i zamierzenia projektu, rodzaj pomocy jaką uzyskać mogą mieszkańcy naszej gminy którzy zechcą przystąpić do projektu a także wyraziła wiarę w głęboki sens realizacji podobnych inicjatyw. Następnie Kierownik GMOPS w Bolkowie przedstawiła pracowników Ośrodka stanowiących Zespół Projektowy, którzy bezpośrednio zaangażowani są  realizację założeń i etapów projektu. Po oficjalnym przywitaniu głos zabrał Burmistrz Bolkowa, który wyraził swoją wdzięczność i aprobatę dla podejmowania działań zmierzających do objęcia mieszkańców naszej gminy wsparciem. Burmistrz podziękował także całemu Zespołowi Projektowemu za zaangażowanie w prace i wyraził swoje zadowolenie z inicjatyw podejmowanych przez pracowników podległych mu instytucji. Po oficjalnych przemówieniach wzniesiono toast za pomyślność realizacji projektu a następnie Kierownik zaprosiła gości do wzięcia udziału w poczęstunku przygotowanym z myślą o nich.

Spotkanie przebiegało w atmosferze rozmów i opowieści dotyczących kroków jakie podejmowane były w celu sfinalizowania projektu, barier na jakie napotkano podczas przystępowania do poszczególnych etapów a także sposobów eliminowania ich. Po zakończeniu spotkania uczestnicy rozstali się w pogodnych nastrojach życząc sobie równie efektywnej pracy i współpracy na kolejne lata i dalszego rozwoju z podobnym sukcesem.

Print Friendly, PDF & Email