Klub Integracji Społecznej

Czym jest Klub Integracji Społecznej?

Klub Integracji Społecznej to instytucja tworzona po to, aby osoby mające podobne problemy ze społecznym funkcjonowaniem, podobne doświadczenia i zainteresowania, mogły wspierać się wzajemnie, radzić sobie wspólnie ze swoimi problemami w ramach grup samopomocowych. Tworzenie KIS-u jest realną szansą rozwiązywania takich kwestii, jak:

  • długotrwałe bezrobocie
  • uzależnienie od alkoholu, narkotyków
  • niepełnosprawność.

Jest też szansą pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów instytucji publicznych i niepublicznych na rzecz rozwiązywania problemów powodujących degradację i zrywanie więzi społecznych.

Podstawowym celem prowadzenia KIS jest świadczenie takich usług w ramach reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi te powinny być zrealizowane poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

Formularz rekrutacyjny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy od wielu lat wnikliwie obserwuje oraz analizuje środowiska naszej gminy. Z analiz tych oraz obserwacji jednoznacznie wynika, iż główne problemy społeczne jakie dotykają mieszkańców naszej gminy w ciągu ostatnich lat niezmiennie stanowią:

  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • alkoholizm
  • bezradność w sprawach opiekuńczo ? wychowawczych
  • długotrwała lub ciężka choroba.

 Spośród powyższych niekorzystnych czynników, najważniejszym i najbardziej dotkliwym problemem jest bezrobocie, ponieważ to właśnie ono stanowi jeden  z podstawowych czynników prowadzących do wykluczenia społecznego.

Niemniej osoby oraz ich rodziny borykające się ze wszystkimi powyższymi problemami lub ich różnymi kombinacjami, niejednokrotnie ze względu na swoją specyficzną sytuację życiową, nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, natomiast kryzysowe, trudne sytuacje stanowią dla nich barierę nie do przebycia. Dlatego też, częstokroć same nie potrafią zdiagnozować i właściwie określić dotykających ich problemów ani znaleźć sposobu postępowania mającego na celu minimalizację bądź eliminację niekorzystnych sytuacji. Wzajemna, niekorzystna korelacja czynników i sytuacji życiowych powoduje, że osoby te oraz ich rodziny, stają w obliczu zagrożenia ubóstwem oraz uniemożliwienia bądź ograniczenia uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie postanowił rozszerzyć swoją działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących, tworząc na terenie gminy Klub Integracji Społecznej.

Utworzenie w gmine Bolków Klubu Integracji Społecznej będzie znaczącym krokiem w kierunku budowania systemu oparcia społecznego dla osób z grup wykluczenia społecznego i przeciwdziałania ich dalszej marginalizacji. Działalność Klubu skupiona będzie zatem głównie na wzmocnieniu postaw życiowych uczestników i wyposażeniu ich w wiedzę i umiejętności z zakresu wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego. Ponadto zajęcia w klubie ukierunkowane będą na naukę samodzielnego zdobywania wiedzy, umiejętności, wymiany informacji oraz doświadczeń, ciągłej edukacji zdrowotnej i społecznej, konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania posiadanymi dochodami. Kolejnym niezwykle istotnym działaniem Klubu Integracji Społecznej będzie praca nad zmianą postaw uczestników, dążąca do zapobiegania i minimalizowania zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz przywracania beneficjentów do aktywnego życia w społeczeństwie i funkcjonowania na otwartym rynku pracy.

Do Klubu zostaną skierowane osoby, potrzebujące pomocy w readaptacji zawodowej, społecznej i rodzinnej, zamieszkałe na terenie gminy i miasta Bolków. Naborem uczestników zajmą się pracownicy socjalni Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, którzy przeprowadzą wywiady środowiskowe i podejmą wstępną decyzję o skierowaniu danej osoby do uczestnictwa w Klubie.

Print Friendly, PDF & Email