Projekt 2010

Z dniem 01 lutego 2010r. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie po raz trzeci przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”.

 Podobnie jak w latach ubiegłych, projekt adresowany jest do bezrobotnych mieszkańców gminy i miasta Bolków, korzystających z pomocy społecznej. Prace nad projektem podjęte zostały jako odpowiedź na sytuację problemową mieszkańców gminy jaką jest bezrobocie.

Długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Dlatego też, jako główne założenia realizacji projektu przyjęto zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej beneficjentów projektu, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie na obecnym rynku pracy jak również podejmowania ryzyka związanego z poszukiwaniem zatrudnienia.

Jako etapy realizacji poszczególnych zadań założono przeprowadzenie działań takich jak aktywna integracja, mająca na celu wyłonienie przez pracowników socjalnych uczestników projektu, spełniających jego kryteria.

W ramach kompleksowego objęcia uczestników wsparciem, do każdego z nich skierowanych zostanie minimum trzy instrumenty aktywnej integracji, takie jak aktywizacja społeczna polegająca na zorganizowaniu treningów kompetencji i umiejętności społecznych jak również zorganizowanie poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, powrót na rynek pracy oraz aktywizację zawodową.

Drugim instrumentem jest aktywizacja edukacyjna, polegająca na zorganizowaniu zajęć mających na ceku podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową w tym kursy zgłaszane według indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Kolejny instrument stanowi stanowi aktywizacja zawodowa polegająca na zorganizowaniu warsztató pod kierunkiem doradców zawodowych.

Beneficjenci otrzymawszy wsparcie psychologiczne oraz z zakresu poradnictwa zawodowego jak również nowe kwalifikacje zawodowe, zyskają szansę powrotu na rynek pracy, zaistnienie w jego rzeczywistości oraz odnalezienia się w rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej.

Tegoroczny projekt skierowano do 12 osób, które idąc w ślady swoich poprzedników, wezmą udzial w projekcie i w sposób kompleksowy zostaną objetę wsparciem wynikającym z zalożeń projektowych.

Print Friendly, PDF & Email