Projekt 2009

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie od dnia 01 marca 2009r. rozpoczęto rekrutację beneficjentów programu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”.

Projekt jet odpowiedzią na sytuację dotyczącą mieszkańców gminy i miasta Bolków korzystających z pomocy społecznej. Najczęstszą przyczyną ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej jest bezrobocie. Pozostających długotrwale bez zatrudnienia mieszkańców gminy Bolków cechuje bierność, niska samoocena i brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudności odnalezienia się na rynku pracy.

 

Dlatego też, GMOPS w Bolkowie wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z pomocy społecznej opracował i realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród bezrobotnych beneficjentów, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych.

W roku 2009 projekt skierowano do 14 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bolków.

Do prac nad wdrażaniem poszczególnych zadań wynikających z założeń projektu, spośród pracowników Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie wyłoniono zespół projektowy, złożony z zarządu, koordynatora projektu, pracownika ds. informacji i promocji, pracownika ds. zamówień publicznych, pracownika ds. obsługi finansowo-księgowej, pracowników socjalnych. Zespół projektowy odpowiedzialny jest za rzetelną realizację kolejnych etapów przewidzianych w planie projektu, nadzór nad prawidłowym wykonaniem założeń oraz informowanie i promocję działań organizowanych w ramach projektu.

Rekrutacja beneficjentów zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych, mających dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy społecznej, kwalifikujących się do grupy objętej wsparciem w ramach projektu.

Po wdrożeniu wszystkich zalożeń projektu, osiągnięte rezultaty pomogą zrealizować cele projektu poprzez podniesienie aktywności zawodowej i spolecznej uczestników, zbobycie przez nich umiejetności i nowych kwalifikacji a także przywrócenie wartości pracy.

Print Friendly, PDF & Email