PROGRAM RODZINA 500+

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. w Gminie Bolków realizowany będzie Program Rodzina 500+.

Realizacją programu zajmować się będzie Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków, w godz. 7.00 -15.00.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 TRWAJĄCY OD 1KWIETNIA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 KWIETNIA 2016 R.

 


Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. Z 2016 r., poz.195),
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U z 2016r., poz. 214).

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.
W tym okresie rokiem bazowym, z którego dochód przyjmowany będzie do podstawy wymiaru świadczenia będzie rok 2014.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.
Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Jak załatwić formalności.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty o dochodach.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Ile będzie można dostać.

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł rocznie. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie.

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej. W gminie Bolków świadczenia wypłacane będą w ośrodku pomocy społecznej. W sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw..
Jakie należy przedłożyć dokumenty aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się po złożeniu wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.02.2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2016/2017, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

Do wniosku należy dołączyć /opcjonalnie/:

• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze oraz drugiego rodzica;
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się nie ma miejsca zamieszkania należy dołączyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu np. Umowę najmu lokalu
• skrócony odpis aktu urodzenia wszystkich dzieci lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
• orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
• dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodwym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie w roku 2014
b. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym os osób fizycznych w roku 2014
c. w przypadku osoby otrzymującej zasądzone alimenty -prawomocny wyrok zasądzający alimenty bądź odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej
d. w przypadku gdy osoba w rodzinie mająca zasądzone alimenty nie otrzymuje ich zgodnie z wyrokiem- zaświadczenie komornika o bezskuteczności oraz zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych kwot z roku 2014
e. w przypadku uzyskiwania dochodu na czas złożenia wniosku o ustalenie prawa do powyższych świadczeń, stosowny dokument określający rodzaj uzyskiwanego dochodu,
f. w przypadku utraty dochodu z roku 2014 – świadectwa pracy, PIT 11, PIT 40, umowy zlecenie, umowy o dzieło, decyzję określającą utratę renty, emerytury i innych świadczeń, wypis z ewidencji działalności gospodarczej oraz inne dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz jego wysokość,
g. w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014- dokument określający rodzaj i wysokość dochodu (brutto i netto) uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
h. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014,
i. umowę dzierżawy- w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
• kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
• odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
• odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
• orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
• odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
• odpis wyroku sądu lub ugody sądowej w przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza rodziny oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Wszelkie dokumenty poza zaświadczeniami składane są jako kopie tych dokumentów natomiast należy posiadać ich oryginały w celu ich uwierzytelnienia.
Do wniosku o świadczenie wychowawcze nie dołącza się dokumentów określających dochód rodziny, jeżeli osoba, o której mowa w pkt 1. nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy osoba pobiera świadczenie wychowawcze zobowiązana jest zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do przyznanego świadczenia tj. np. uzyskanie dochodu, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zmiana miejsca zamieszkania.
W przypadku braku zgłoszenia istotnych faktów mających wpływ na przyznane świadczenie lub zgłoszenia ich w późniejszym terminie może zostać wszczęte postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego skutkujące koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

Print Friendly