Nabór na psychologa

Nabór na psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór kandydatów na psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Bolkowie mieszczącym się w Gminno – Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Szpitalnej 16 w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Bolków

Oswiadczenia


Zakres podstawowych zadań:
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także dla ofiar przemocy domowej i ich sprawców.
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii;
Co najmniej 3- letnie doświadczenie związane z pracą psychologa;
pełna zdolność do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
Wymagane dokumenty:
Curriculum Vitae
List motywacyjny
Dokumenty poświadczające wykształcenie
Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
Oświadczenia do pobrania na stronie gmopsbolkow.pl

Rodzaj umowy : umowa zlecenie
Przewidywany termin zatrudnienia: 4 stycznia 2016 roku
Wymiar czasu pracy: 3 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: 50 zł brutto za godzinę

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:
Gminno –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kolejowa 10
59-420 Bolków
Do dnia 10 grudnia 2015 do godz. 14.00. Koperta zwierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją: Nabór-psycholog.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Ołdak tel. 75 74 13 375 wew. 25 w godz. 7-15

Print Friendly