POMOC ŻYWNOŚCIOWA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie podpisał umowę z Bankiem Żywności w Jaworze na dystrybucję artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących osób zamieszkujących na terenie Gminy Bolków.

W miesiącu wrześniu 2015r. żywość będzie wydawana w dniach:

29.09.2015r. w godz. 9.00 – 14.00
30.09.2015 w godz. 9.00 – 14.00

z magazynu przy siedzibie GMOPS w Bolkowie ul. Kolejowa 10.

Żywność dystrybuowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana będzie na podstawie skierowań uzyskanych od pracowników socjalnych.

Print Friendly