STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/16

UWAGA – STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

Informujemy rodziców uczniów objętych pomocą stypendialną, że realizacją stypendiów na rok szk. 2015/2016 zajmuje się

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.

Informacja dotycząca przyznania STYPENDIUM SZKOLNEGO dla uczniów na rok szkolny 2015/2016.
1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bolków, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2015) kryterium dochodowe 456 zł na osobę w rodzinie.
* za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (pracuje, uczy się, mieszka).

2. Terminy składania wniosków:
– od 1 – 15 września 2015r.
– do 15 października 2015r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych;
* w przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkół w tym samym terminie tj. 1 – 15 września 2015r.;

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po 15 września w następujących przypadkach:
• znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;
• w sytuacji, gdy jeżeli niezłożenie wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy. (Należy wówczas dołączyć do wniosku pismo zawierające wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, na przykład: w przypadku choroby zaświadczenie lekarskie).

4. Dokumentacja:

Do wniosku należy dołączyć:
• Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia lub oświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
• Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody.
• Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku .
• W przypadku sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie.
• W przypadku składania wniosku o pomoc materialną w imieniu pełnoletniego ucznia jego rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przedłożenia pisemnego upoważnienia.
• W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych /rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.
• Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

5. Realizacja stypendium:
• Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę.
• Termin realizacji stypendium szkolnego uzależniony jest od otrzymania środków dotacji.
• Stypendium szkolne realizowane jest w transzach:
I transza – za okres od września do grudnia w terminie do 31 grudnia,
II transza – za okres od stycznia do czerwca w terminie- do 30 czerwca.

Print Friendly