INFORMACJA DOT. ZESPOŁU INTWRDYSCYPLINARNEGO

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r. /Dz. U. nr 125, poz. 842/ na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011 roku podjęto uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego powoływania.
Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 72/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku został powołany 16 osobowy Zespół Interdyscyplinarny.
W dniu 19 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego zespołu, na którym zostały wybrane osoby odpowiedzialne za pracę w zespole w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Renata Maziarz – przedstawiciel Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Ewa Kasperkiewicz – przedstawiciel Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
3. Sekretarz Zespołu Joanna Malinowska – przedstawiciel Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie
4. Beata Bardzyńska – przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Bolkowie
5. Helena Bonda – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
6. Emilia Cal – Przydział – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych
7. Joanna Ciupiak – przedstawiciel Gimnazjum w Bolkowie
8. Stanisława Klich – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Bolkowie
9. Mirosława Król – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze
10. Marzena Kustra – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kaczorowie
11. Krzysztof Kwiatkowski – przedstawiciel Stowarzyszeni Wspierającego Osoby Niepełnosprawne „INTEGRACJA” w Bolkowie
12. Elżbieta Nowakowicz – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
13. Anna Ołdak – przedstawiciel Gminno – Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie
14. Agata Petkowicz – przedstawiciel Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
15. Mirosław Pierun – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
16. Beata Woźniak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lipie

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy:

1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Obsługę pracy Zespołu zapewnia ośrodek pomocy stąd wszelkie wnioski i pisma kierowane do Zespołu należy składać w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10.
nr tel. 757413375
e-mail: gmopsbolkow@o2.pl

Print Friendly