Zarządzenie Kierownika GMOPS

Zarządzenie Nr 3/2015

Kierownika Gminno-Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bolkowie
z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie: dni wolnych od pracy dla pracowników Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bolkowie w 2015r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 5 Regulaminu Organizacyjnego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Kierownika GMOPS w Bolkowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się dni wolne od pracy za święta przypadające w innym dniu niż niedziela , tj:
14 sierpnia 2015r. (piątek) jako dzień wolny od pracy za święto z dnia 15 sierpnia 2015r. (sobota).
24 grudnia 2015r. (czwartek) jako dzień wolny od pracy za święto z dnia 26 grudnia 2015r.(sobota).

§ 2

O ustalonych dniach wolnych od pracy poinformuje się interesantów poprzez:
Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych
do budynku Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie.
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka  www.gmopsbolkow.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK GMOPS
Wiesława Graszkiewicz

Print Friendly