Zarządzenie Burmistrza Bolkowa z dnia 22 września 2014r.

Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Bolkowa z dnia 22 września 2014r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm./, art. 9a ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z poźn.zm./ oraz § 3 pkt 1 uchwały nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 126/2014 z dnia 22 września 2014r. Pani Ewa Stasiak – przedstawiciel Gimnazjum w Bolkowie odwołana została ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

W związku z wejściem w życie Zarzędzenia Burmistrza Bolkowa Nr 126/2014 z dnia 22.09.2014r. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego liczył będzie 14 osób.

Print Friendly