Zaproszenie do złożenia ofert

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej której celem jest wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie kursu „Opiekun osoby starszej z podstawą języka niemieckiego”

w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zaproszenie do złożenia oferty

oświadczenia

Print Friendly