Zajęcia z psychologiem

 „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” to projekt realizowany z powodzeniem przez GMOPS w Bolkowie od roku 2008. Jest to działanie, którego mieszkańcom gminy nie trzeba przedstawiać, przez co zainteresowanie wśród osób korzystających z pomocy GMOPS udziałem w projekcie rokrocznie rośnie. Standardowo udział w realizacji projektu rozpoczynają zajęcia z psychologiem, pracującym z beneficjentami nad wzmocnieniem życiowych postaw, budowaniu relacji ze środowiskiem, poprawą samooceny i postrzegania swojej osoby. W trakcie warsztatów i szkoleń, uczestnicy pracować będą też nad eliminowaniem negatywnych emocji, sposobami radzenia sobie ze stresem, unikaniem sytuacji konfliktowych zarówno w życiu osobistym, rodzinnym jak również we wszelkich relacjach interpersonalnych.

Pracować będą też nad sposobami rozładowywania tych negatywnych emocji, które nawarstwiły się w trakcie codziennego życia nie znajdując drogi ujścia. Zajęcia podobnie jak podczas wszystkich poprzednich edycji odbywają się w formie quizów, zabaw, gier oraz zadań polegających na pracy samodzielnej lub grupowej. Forma ta jest najbardziej przystępna i zawsze akceptowana przez beneficjentów. Wszystkie zadania skonstruowane są w taki sposób, aby zmobilizować uczestników do pracy nad sobą i swoimi postawami, emocjami i odczuciami oraz ukazać im możliwości znalezienia wyjścia z wielu zawiłych sytuacji życiowych. Warsztaty i szkolenia obejmują swoim zasięgiem ten rodzaj pracy, którego efektem ma być uświadomienie sobie swojej integralności, swojej siły i własnych atutów, wyróżniających i predysponujących do realizacji określonego pomysłu. Osiągnięcie tego celu realizowane jest poprzez ciągłe budowanie wśród beneficjentów pozytywnej samooceny, uświadomienie im posiadania możliwości i sił drzemiących wewnątrz każdego człowieka, ukrytych niekiedy pod warstwą problemów.

Uczestnicy na ogół bez zaufania i z niepokojem podchodzą do zajęć z psychologiem, który jako specjalista w swojej dziedzinie wciąż jeszcze pozostaje odbierany przez społeczeństwo z rezerwą. W miarę jednak upływu czasu ich niepewność maleje, bariery zaczynają zanikać dając miejsce zainteresowaniu i autentycznej potrzebie korzystania z zajęć.

Print Friendly