Zaproszenie do złożenia oferty – kurs prawa jazdy

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu konkursowego :”Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie :7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 60 godz. w okresie listopad – grudzień 2013 – dla pięcioosobowej grupy uczestników.

zapytanie-ofertowe-prawo-jazdy

Print Friendly