Zaproszenie do złożenia oferty

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie  zaprasza do złożenia do dnia 11 czerwca 2013 roku do godziny 15 00oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w  ramach projektu systemowego  „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez  ośrodki pomocy społecznej.

Pobierz

Print Friendly