PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE:

zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny /osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących/. Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

PRZEMOC W RODZINIE:

jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym
jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu
wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli
narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny
powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE – FORMY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów:

Przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

Przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków.

Zarządzenia Burmistrza Bolkowa w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osoba doznająca przemocy w rodzinie powinna:

w sytuacji zagrożenia przemocą, kiedy ogarnia ją lęk zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0 801 1200 02,
wziąć swoje dzieci i schronić się z nimi w bezpiecznym miejscu,
zgłosić się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować osobę doznającą przemocy do odpowiedniej instytucji,
poinformować Policję i Prokuraturę o stosowanej przemocy,
w trakcie interwencji domowej poprosić policjanta o sporządzenie „Niebieska Karta”,
jeśli sprawca Cię pobił lub gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zbadanie i zaświadczenie,
jeśli opuszczasz dom zabierz ze sobą ważne dokumenty,
spróbuj odłożyć trochę pieniędzy w bezpiecznym miejscu,
schowaj zapasowe klucze do mieszkania i samochodu gdzieś na zewnątrz lub u zaufanych sąsiadów,
spakuj trochę ubrań dla siebie oraz dzieci i schowaj je u znajomych lub sąsiadów.

INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINIE BOLKÓW:

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie
ul. Kolejowa 10
tel. 75-74-13-375

Gminno-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kolejowa 10
tel. 75-74-13-375

Komisariat Policji w Bolkowie
ul. Świerczewskiego 28
tel. 75-74-15-200

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wysokogórska 6
tel. 75-74-13-220

Placówki Oświatowe na terenie Gminy Bolków:

Szkoła Podstawowa w Bolkowie
ul. Bolka 8b
tel. 75-74-13-211

Gimnazjum w Bolkowie
ul. Bolka 8b
tel. 75-74-14-795

Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
ul. Niepodległości
tel. 75-74-13-364

Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
Pl. Pollaka 14
tel. 75-74-12-115

Szkoła Podstawowa
Lipa
tel. 75-74-14-093

Szkoła Podstawowa
Sady Dolne
tel. 75-74-12-025

Niebieska karta ANiebieska karta BNiebieska karta C;  Niebieska karta D.

Print Friendly