Projekt 2010

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie od dnia 01 lutego 2010r.  przystąpił po raz trzeci do prac nad realizacją projektu  „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”. Ponownie jak w latach ubiegłych projekt stanowi odpowiedź na sytuację gminy i miasta Bolków korzystających z pomocy społecznej. W gminie Bolków najczęstszą przyczyną ubiegania sie o pomoc społeczną stanowi bezrobocie, natomiast pozostających długotrwale bez zatrudnienia mieszkańców gminy cechuje bierność, brak umiejętności poruszania się po rynku pracy, zaniżona samoocena.  Dlatego też, GMOPS w Bolkowie wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z pomocy społecznej, rokrocznie opracowuje i realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród bezrobotnych beneficjentów, podniesienie ich samooceny i poczucia własnej wartości, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

W roku 2010 wskutek rekrutacji pzreprowadzonej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie wśród podopiecznych Ośrodka, wyłoniono grupę 12 osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Założenia projektu podobnie jak w latach ubiegłych obejmują objęcie kompleksowym, długoterminowym  wsparciem beneficjentów, którzy pracując z wykwalifikowaną kadrą specjalistów, uzyskają możliwość podniesienia aktywności zawodowej i społecznej, powrót na rynek pracy, przywrócenie wartości pracy, podniesienie własnej samooceny oraz zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, pozwalających na zaistnienie na obecnym rynku.

Do prac nad wdrażaniem poszczególnych zadań wynikających z założeń projektu, ponownie wyłoniono zespół projektowy, w skład którego wchodzą pracownicy Ośrodka pomocy Społecznej w Bolkowie.

Zespół złożony z zarządu, koordynatora projektu, pracownika ds. informacji i promocji, pracownika ds. zamówień publicznych, pracownika ds. obsługi finansowo-księgowej, pracowników socjalnych, odpowiada za rzetelną realizację kolejnych etapów przewidzianych w planie projektu, nadzór nad prawidłowym wykonaniem założeń oraz informowanie i promocję działań organizowanych w ramach projektu.

Prace nad projektem zaplanowano na okres 10 miesięcy do dnia 31 grudnia 2010r.

 

Print Friendly