Ogłoszenie o naborze psychologa kwiecień 2011

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w ramach projektu: „ Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

 

1.      Podstawowe obowiązki:

 

Przeprowadzenie zajęć skierowanych do uczestników i uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” w tym:

 

a)      Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz. x 20 osób = 40 godz.),

b)      Warsztaty rozwijania umiejętności psycho-społecznych, przygotowanie konspektu określającego tematy i treść zajęć w tym:

  • Warsztaty motywacji i komunikacji społecznej 30 godz. dla grupy 20 osobowej.
  • Trening rozwoju osobistego 20 godz. dla grupy 20 osobowej.

c) prowadzenia dokumentacji wskazanej przez Koordynatora projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” (harmonogram zajęć, konspekty zajęć, karta czasu pracy, listy obecności, ankiety, opinie, oraz sprawozdania końcowe).

d)      Zlecenie realizowane będzie w miejscu wskazanym przez GMOPS w Bolkowie na terenie miasta Bolkowa.

e)      Wykonawca przygotowuje materiały szkoleniowe specjalnie na zajęcia grupowe, z uwzględnieniem faktu, ze przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do przygotowanych materiałów i prezentacji. Prezentacje i dokumenty przekazywane są bez obciążeń prawami autorskimi osób trzecich.

 

2.      Zleceniobiorca, któremu Zamawiający powierzy wykonanie obowiązków Psychologa pozostanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie maj – lipiec 2011 r.

 

3.      Wymagania:

 

a)      Wykształcenie wyższe psychologiczne,

b)      Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji psychologa,

c)      Doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, w tym z osobami wykluczonymi społecznie ( bezrobocie, uzależnienia itp.)

d)      Umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy, przeprowadzania wywiadu psychologicznego,

e)      Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy, pracy indywidualnej i grupowej;

f)        Umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnych;

g)      Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

 

4.      Wymagane dokumenty:

 

a)      Życiorys zawodowy (CV),

b)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata m.in. referencje, ukończone kursy i szkolenia

d)      Propozycję cenową do realizacji zleconych zadań, wyrażoną w kwocie brutto  – zał. nr 1

e)      Oświadczenie o niekaralności – zał. nr 2,

f)        Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych – zał. nr 3,

g)      Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań psychologa – zał. nr 4;

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę składającą ofertę własnoręcznym podpisem.

 

CV powinien być opatrzony klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

 

5.      Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Psycholog – „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” siedzibie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w formie pisemnej w terminie do dnia 20 kwietnia 2011r., do godz. 13:00.

 

6.      Kryterium wyboru oferty:

 

Kryterium wyboru oferty jest:

 

  • spełnienie wyżej wymienionych wymagań zawartych w ogłoszeniu,
  • cena (zgodnie z formularzem oferty)

 

7.      O wyborze oferty, oferent zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru.

8.      O terminie podpisania umowy oferent zostanie poinformowany pisemnie.

9.      Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi kosztów podróży, kosztów noclegu oraz wyżywienia oferenta.

10.   Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Renata Maziarz pod numerem tel. 075-7413375 lub pod adresem e-mail: gmopsbolkow@tlen.pl

11.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia postępowania.

 

Załączniki do pobrania: Zalacznik IZałacznik IIZałacznik IIIZałacznik IV

Wiesława Graszkiewicz

Kierownik

Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bolkowie

 

 

 

Print Friendly